ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ایرانی، زهره عبداللهی، الهام سادات فاطمی، سجاد محبی، (1399). جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، 23-38. magiran.com/p2177380
Mehdi Irani , Zohreh Abdollahi, Elham Sadat Fatemi, Sajjad Mohebbi, (2020). Photocatalytic degradation and adsorption of Rhodamin B dye on CdSe and CdS nanoparticles, Journal of Applied Chemistry, 15(56), 23-38. magiran.com/p2177380
مهدی ایرانی، زهره عبداللهی، الهام سادات فاطمی، سجاد محبی، جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید. فصلنامه شیمی کاربردی، 1399؛ 15(56): 23-38. magiran.com/p2177380
Mehdi Irani , Zohreh Abdollahi, Elham Sadat Fatemi, Sajjad Mohebbi, Photocatalytic degradation and adsorption of Rhodamin B dye on CdSe and CdS nanoparticles, Journal of Applied Chemistry, 2020; 15(56): 23-38. magiran.com/p2177380
مهدی ایرانی، زهره عبداللهی، الهام سادات فاطمی، سجاد محبی، "جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید"، فصلنامه شیمی کاربردی 15، شماره 56 (1399): 23-38. magiran.com/p2177380
Mehdi Irani , Zohreh Abdollahi, Elham Sadat Fatemi, Sajjad Mohebbi, "Photocatalytic degradation and adsorption of Rhodamin B dye on CdSe and CdS nanoparticles", Journal of Applied Chemistry 15, no.56 (2020): 23-38. magiran.com/p2177380
مهدی ایرانی، زهره عبداللهی، الهام سادات فاطمی، سجاد محبی، (1399). 'جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید'، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، صص.23-38. magiran.com/p2177380
Mehdi Irani , Zohreh Abdollahi, Elham Sadat Fatemi, Sajjad Mohebbi, (2020). 'Photocatalytic degradation and adsorption of Rhodamin B dye on CdSe and CdS nanoparticles', Journal of Applied Chemistry, 15(56), pp.23-38. magiran.com/p2177380
مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی. "جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید". فصلنامه شیمی کاربردی، 15 ،56 ، 1399، 23-38. magiran.com/p2177380
Mehdi Irani ; Zohreh Abdollahi; Elham Sadat Fatemi; Sajjad Mohebbi. "Photocatalytic degradation and adsorption of Rhodamin B dye on CdSe and CdS nanoparticles", Journal of Applied Chemistry, 15, 56, 2020, 23-38. magiran.com/p2177380
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال