ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدسجاد خلیلی، کریم زارع، امید مرادی، (1399). مطالعه سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت نانولوله کربنی چند دیواره کربوکسیل دار-سلولز- نانو ذرات منیزیم اکسید، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، 51-67. magiran.com/p2177382
MohammadSajjad Khalili, Karim Zare , Omid Moradi, (2020). Adsorption of malachite green dye composites based on MWCNT-COOH-cellulose as new adsorbent: kinetics and thermodynamic study, Journal of Applied Chemistry, 15(56), 51-67. magiran.com/p2177382
محمدسجاد خلیلی، کریم زارع، امید مرادی، مطالعه سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت نانولوله کربنی چند دیواره کربوکسیل دار-سلولز- نانو ذرات منیزیم اکسید. فصلنامه شیمی کاربردی، 1399؛ 15(56): 51-67. magiran.com/p2177382
MohammadSajjad Khalili, Karim Zare , Omid Moradi, Adsorption of malachite green dye composites based on MWCNT-COOH-cellulose as new adsorbent: kinetics and thermodynamic study, Journal of Applied Chemistry, 2020; 15(56): 51-67. magiran.com/p2177382
محمدسجاد خلیلی، کریم زارع، امید مرادی، "مطالعه سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت نانولوله کربنی چند دیواره کربوکسیل دار-سلولز- نانو ذرات منیزیم اکسید"، فصلنامه شیمی کاربردی 15، شماره 56 (1399): 51-67. magiran.com/p2177382
MohammadSajjad Khalili, Karim Zare , Omid Moradi, "Adsorption of malachite green dye composites based on MWCNT-COOH-cellulose as new adsorbent: kinetics and thermodynamic study", Journal of Applied Chemistry 15, no.56 (2020): 51-67. magiran.com/p2177382
محمدسجاد خلیلی، کریم زارع، امید مرادی، (1399). 'مطالعه سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت نانولوله کربنی چند دیواره کربوکسیل دار-سلولز- نانو ذرات منیزیم اکسید'، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، صص.51-67. magiran.com/p2177382
MohammadSajjad Khalili, Karim Zare , Omid Moradi, (2020). 'Adsorption of malachite green dye composites based on MWCNT-COOH-cellulose as new adsorbent: kinetics and thermodynamic study', Journal of Applied Chemistry, 15(56), pp.51-67. magiran.com/p2177382
محمدسجاد خلیلی؛ کریم زارع؛ امید مرادی. "مطالعه سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت نانولوله کربنی چند دیواره کربوکسیل دار-سلولز- نانو ذرات منیزیم اکسید". فصلنامه شیمی کاربردی، 15 ،56 ، 1399، 51-67. magiran.com/p2177382
MohammadSajjad Khalili; Karim Zare ; Omid Moradi. "Adsorption of malachite green dye composites based on MWCNT-COOH-cellulose as new adsorbent: kinetics and thermodynamic study", Journal of Applied Chemistry, 15, 56, 2020, 51-67. magiran.com/p2177382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال