ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه کیانفر، اسدالله محمدی، (1399). سنتز، شناسایی و کاربرد نانوجاذب سلولزی اصلاح شده با اپوکسی تری آزین در حذف رنگ سمی مالاشیت گرین از محیط های آبی، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، 163-178. magiran.com/p2177389
Masoumeh Kianfar, Asadollah Mohammadi , (2020). Synthesis, characterization and application of epoxy-triazine-modified cellulose nano-adsorbent for removal of toxic malachite green dye from aqueous media, Journal of Applied Chemistry, 15(56), 163-178. magiran.com/p2177389
معصومه کیانفر، اسدالله محمدی، سنتز، شناسایی و کاربرد نانوجاذب سلولزی اصلاح شده با اپوکسی تری آزین در حذف رنگ سمی مالاشیت گرین از محیط های آبی. فصلنامه شیمی کاربردی، 1399؛ 15(56): 163-178. magiran.com/p2177389
Masoumeh Kianfar, Asadollah Mohammadi , Synthesis, characterization and application of epoxy-triazine-modified cellulose nano-adsorbent for removal of toxic malachite green dye from aqueous media, Journal of Applied Chemistry, 2020; 15(56): 163-178. magiran.com/p2177389
معصومه کیانفر، اسدالله محمدی، "سنتز، شناسایی و کاربرد نانوجاذب سلولزی اصلاح شده با اپوکسی تری آزین در حذف رنگ سمی مالاشیت گرین از محیط های آبی"، فصلنامه شیمی کاربردی 15، شماره 56 (1399): 163-178. magiran.com/p2177389
Masoumeh Kianfar, Asadollah Mohammadi , "Synthesis, characterization and application of epoxy-triazine-modified cellulose nano-adsorbent for removal of toxic malachite green dye from aqueous media", Journal of Applied Chemistry 15, no.56 (2020): 163-178. magiran.com/p2177389
معصومه کیانفر، اسدالله محمدی، (1399). 'سنتز، شناسایی و کاربرد نانوجاذب سلولزی اصلاح شده با اپوکسی تری آزین در حذف رنگ سمی مالاشیت گرین از محیط های آبی'، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، صص.163-178. magiran.com/p2177389
Masoumeh Kianfar, Asadollah Mohammadi , (2020). 'Synthesis, characterization and application of epoxy-triazine-modified cellulose nano-adsorbent for removal of toxic malachite green dye from aqueous media', Journal of Applied Chemistry, 15(56), pp.163-178. magiran.com/p2177389
معصومه کیانفر؛ اسدالله محمدی. "سنتز، شناسایی و کاربرد نانوجاذب سلولزی اصلاح شده با اپوکسی تری آزین در حذف رنگ سمی مالاشیت گرین از محیط های آبی". فصلنامه شیمی کاربردی، 15 ،56 ، 1399، 163-178. magiran.com/p2177389
Masoumeh Kianfar; Asadollah Mohammadi . "Synthesis, characterization and application of epoxy-triazine-modified cellulose nano-adsorbent for removal of toxic malachite green dye from aqueous media", Journal of Applied Chemistry, 15, 56, 2020, 163-178. magiran.com/p2177389
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال