ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماهرخ شریف مند، ابراهیم سپهر، احمد بایبوردی، (1399). ارزیابی وضعیت تغذیه ای کدو با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در منطقه خوی، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 8(2)، 15-21. magiran.com/p2177420
Mahrokh Sharifmand, Ebrahim Sepehr , Ahmad Bybordi, (2020). Evaluation of Nutritional Status of Squash by Deviation from Optimum Percentage (DOP) Method in Khoy Region, Applied Soil Reseach, 8(2), 15-21. magiran.com/p2177420
ماهرخ شریف مند، ابراهیم سپهر، احمد بایبوردی، ارزیابی وضعیت تغذیه ای کدو با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در منطقه خوی. نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 1399؛ 8(2): 15-21. magiran.com/p2177420
Mahrokh Sharifmand, Ebrahim Sepehr , Ahmad Bybordi, Evaluation of Nutritional Status of Squash by Deviation from Optimum Percentage (DOP) Method in Khoy Region, Applied Soil Reseach, 2020; 8(2): 15-21. magiran.com/p2177420
ماهرخ شریف مند، ابراهیم سپهر، احمد بایبوردی، "ارزیابی وضعیت تغذیه ای کدو با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در منطقه خوی"، نشریه تحقیقات کاربردی خاک 8، شماره 2 (1399): 15-21. magiran.com/p2177420
Mahrokh Sharifmand, Ebrahim Sepehr , Ahmad Bybordi, "Evaluation of Nutritional Status of Squash by Deviation from Optimum Percentage (DOP) Method in Khoy Region", Applied Soil Reseach 8, no.2 (2020): 15-21. magiran.com/p2177420
ماهرخ شریف مند، ابراهیم سپهر، احمد بایبوردی، (1399). 'ارزیابی وضعیت تغذیه ای کدو با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در منطقه خوی'، نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 8(2)، صص.15-21. magiran.com/p2177420
Mahrokh Sharifmand, Ebrahim Sepehr , Ahmad Bybordi, (2020). 'Evaluation of Nutritional Status of Squash by Deviation from Optimum Percentage (DOP) Method in Khoy Region', Applied Soil Reseach, 8(2), pp.15-21. magiran.com/p2177420
ماهرخ شریف مند؛ ابراهیم سپهر؛ احمد بایبوردی. "ارزیابی وضعیت تغذیه ای کدو با روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در منطقه خوی". نشریه تحقیقات کاربردی خاک، 8 ،2 ، 1399، 15-21. magiran.com/p2177420
Mahrokh Sharifmand; Ebrahim Sepehr ; Ahmad Bybordi. "Evaluation of Nutritional Status of Squash by Deviation from Optimum Percentage (DOP) Method in Khoy Region", Applied Soil Reseach, 8, 2, 2020, 15-21. magiran.com/p2177420
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال