ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صیادی، سید حبیب الله میرغفوری، محمدعلی یاوری، سپیده ثقفی، (1399). تجزیه وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد)، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 22(67)، 52-66. magiran.com/p2177617
Hossein Sayyadi , Seyyed Habibollah Mirghafoori, Mohammadali Yavari, Sepideh Saghafi, (2020). Analysis of the role of knowledge management in sustainable supply chain management using interpretative structural modeling approach (ISM) (Case study: Agriculture organization of yazd province), Iranian Journal of Supply Chain Management, 22(67), 52-66. magiran.com/p2177617
حسین صیادی، سید حبیب الله میرغفوری، محمدعلی یاوری، سپیده ثقفی، تجزیه وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد). فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 1399؛ 22(67): 52-66. magiran.com/p2177617
Hossein Sayyadi , Seyyed Habibollah Mirghafoori, Mohammadali Yavari, Sepideh Saghafi, Analysis of the role of knowledge management in sustainable supply chain management using interpretative structural modeling approach (ISM) (Case study: Agriculture organization of yazd province), Iranian Journal of Supply Chain Management, 2020; 22(67): 52-66. magiran.com/p2177617
حسین صیادی، سید حبیب الله میرغفوری، محمدعلی یاوری، سپیده ثقفی، "تجزیه وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد)"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 22، شماره 67 (1399): 52-66. magiran.com/p2177617
Hossein Sayyadi , Seyyed Habibollah Mirghafoori, Mohammadali Yavari, Sepideh Saghafi, "Analysis of the role of knowledge management in sustainable supply chain management using interpretative structural modeling approach (ISM) (Case study: Agriculture organization of yazd province)", Iranian Journal of Supply Chain Management 22, no.67 (2020): 52-66. magiran.com/p2177617
حسین صیادی، سید حبیب الله میرغفوری، محمدعلی یاوری، سپیده ثقفی، (1399). 'تجزیه وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد)'، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 22(67)، صص.52-66. magiran.com/p2177617
Hossein Sayyadi , Seyyed Habibollah Mirghafoori, Mohammadali Yavari, Sepideh Saghafi, (2020). 'Analysis of the role of knowledge management in sustainable supply chain management using interpretative structural modeling approach (ISM) (Case study: Agriculture organization of yazd province)', Iranian Journal of Supply Chain Management, 22(67), pp.52-66. magiran.com/p2177617
حسین صیادی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ محمدعلی یاوری؛ سپیده ثقفی. "تجزیه وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد)". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 22 ،67 ، 1399، 52-66. magiran.com/p2177617
Hossein Sayyadi ; Seyyed Habibollah Mirghafoori; Mohammadali Yavari; Sepideh Saghafi. "Analysis of the role of knowledge management in sustainable supply chain management using interpretative structural modeling approach (ISM) (Case study: Agriculture organization of yazd province)", Iranian Journal of Supply Chain Management, 22, 67, 2020, 52-66. magiran.com/p2177617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال