ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علیرضا حسینی، حسن خسروی، حمید غلامی، یحیی اسماعیل پور، آرتمی سردا، (1399). آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و بیابان زایی در مناطق ساحلی جنوب ایران، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(2)، 305-320. magiran.com/p2177649
Sayyed Alireza Hosseini, Hassan Khosravi , Hamid Gholami, Yahya Esmaeilpour, Artemi Cerda, (2020). Analysis of Landuse Changes on Land Degradation and Desertification in Coastal Regions of Southern Iran, Journal of Range and Watershed Management, 73(2), 305-320. magiran.com/p2177649
سید علیرضا حسینی، حسن خسروی، حمید غلامی، یحیی اسماعیل پور، آرتمی سردا، آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و بیابان زایی در مناطق ساحلی جنوب ایران. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1399؛ 73(2): 305-320. magiran.com/p2177649
Sayyed Alireza Hosseini, Hassan Khosravi , Hamid Gholami, Yahya Esmaeilpour, Artemi Cerda, Analysis of Landuse Changes on Land Degradation and Desertification in Coastal Regions of Southern Iran, Journal of Range and Watershed Management, 2020; 73(2): 305-320. magiran.com/p2177649
سید علیرضا حسینی، حسن خسروی، حمید غلامی، یحیی اسماعیل پور، آرتمی سردا، "آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و بیابان زایی در مناطق ساحلی جنوب ایران"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 73، شماره 2 (1399): 305-320. magiran.com/p2177649
Sayyed Alireza Hosseini, Hassan Khosravi , Hamid Gholami, Yahya Esmaeilpour, Artemi Cerda, "Analysis of Landuse Changes on Land Degradation and Desertification in Coastal Regions of Southern Iran", Journal of Range and Watershed Management 73, no.2 (2020): 305-320. magiran.com/p2177649
سید علیرضا حسینی، حسن خسروی، حمید غلامی، یحیی اسماعیل پور، آرتمی سردا، (1399). 'آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و بیابان زایی در مناطق ساحلی جنوب ایران'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(2)، صص.305-320. magiran.com/p2177649
Sayyed Alireza Hosseini, Hassan Khosravi , Hamid Gholami, Yahya Esmaeilpour, Artemi Cerda, (2020). 'Analysis of Landuse Changes on Land Degradation and Desertification in Coastal Regions of Southern Iran', Journal of Range and Watershed Management, 73(2), pp.305-320. magiran.com/p2177649
سید علیرضا حسینی؛ حسن خسروی؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور؛ آرتمی سردا. "آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و بیابان زایی در مناطق ساحلی جنوب ایران". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73 ،2 ، 1399، 305-320. magiran.com/p2177649
Sayyed Alireza Hosseini; Hassan Khosravi ; Hamid Gholami; Yahya Esmaeilpour; Artemi Cerda. "Analysis of Landuse Changes on Land Degradation and Desertification in Coastal Regions of Southern Iran", Journal of Range and Watershed Management, 73, 2, 2020, 305-320. magiran.com/p2177649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال