ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم قربانی، محمدحسین علیزاده، مهدی شهبازی، هومن مینونژاد، (1399). تاثیر تمرینات تصویرسازی حرکتی و فعال بر الگوی الکترومایوگرافی حرکت هایپراکستنشن ران در زنان دارای هایپرلوردوز کمری، فصلنامه طب توانبخشی، 9(2)، 43-50. magiran.com/p2177952
Maryam Ghorbani, Mohammadhosein Alizadeh , Mehdi Shahbazi, Hooman Minoonejad, (2020). Effect of Kinesthetic Imagery and Active Exercises on the Electromyographic Pattern of Femur Hyper Extension in Women with Lumbar Hyperlordosis, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(2), 43-50. magiran.com/p2177952
مریم قربانی، محمدحسین علیزاده، مهدی شهبازی، هومن مینونژاد، تاثیر تمرینات تصویرسازی حرکتی و فعال بر الگوی الکترومایوگرافی حرکت هایپراکستنشن ران در زنان دارای هایپرلوردوز کمری. فصلنامه طب توانبخشی، 1399؛ 9(2): 43-50. magiran.com/p2177952
Maryam Ghorbani, Mohammadhosein Alizadeh , Mehdi Shahbazi, Hooman Minoonejad, Effect of Kinesthetic Imagery and Active Exercises on the Electromyographic Pattern of Femur Hyper Extension in Women with Lumbar Hyperlordosis, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2020; 9(2): 43-50. magiran.com/p2177952
مریم قربانی، محمدحسین علیزاده، مهدی شهبازی، هومن مینونژاد، "تاثیر تمرینات تصویرسازی حرکتی و فعال بر الگوی الکترومایوگرافی حرکت هایپراکستنشن ران در زنان دارای هایپرلوردوز کمری"، فصلنامه طب توانبخشی 9، شماره 2 (1399): 43-50. magiran.com/p2177952
Maryam Ghorbani, Mohammadhosein Alizadeh , Mehdi Shahbazi, Hooman Minoonejad, "Effect of Kinesthetic Imagery and Active Exercises on the Electromyographic Pattern of Femur Hyper Extension in Women with Lumbar Hyperlordosis", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 9, no.2 (2020): 43-50. magiran.com/p2177952
مریم قربانی، محمدحسین علیزاده، مهدی شهبازی، هومن مینونژاد، (1399). 'تاثیر تمرینات تصویرسازی حرکتی و فعال بر الگوی الکترومایوگرافی حرکت هایپراکستنشن ران در زنان دارای هایپرلوردوز کمری'، فصلنامه طب توانبخشی، 9(2)، صص.43-50. magiran.com/p2177952
Maryam Ghorbani, Mohammadhosein Alizadeh , Mehdi Shahbazi, Hooman Minoonejad, (2020). 'Effect of Kinesthetic Imagery and Active Exercises on the Electromyographic Pattern of Femur Hyper Extension in Women with Lumbar Hyperlordosis', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(2), pp.43-50. magiran.com/p2177952
مریم قربانی؛ محمدحسین علیزاده؛ مهدی شهبازی؛ هومن مینونژاد. "تاثیر تمرینات تصویرسازی حرکتی و فعال بر الگوی الکترومایوگرافی حرکت هایپراکستنشن ران در زنان دارای هایپرلوردوز کمری". فصلنامه طب توانبخشی، 9 ،2 ، 1399، 43-50. magiran.com/p2177952
Maryam Ghorbani; Mohammadhosein Alizadeh ; Mehdi Shahbazi; Hooman Minoonejad. "Effect of Kinesthetic Imagery and Active Exercises on the Electromyographic Pattern of Femur Hyper Extension in Women with Lumbar Hyperlordosis", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9, 2, 2020, 43-50. magiran.com/p2177952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال