ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سرحدحسن، منوچهر حیدری، فرزانه گندمی، (1399). اثر خستگی ذهنی بر تغییرات تعادل، عملکرد اندام تحتانی و بیومکانیک فرود در مردان ورزشکار آماتور، فصلنامه طب توانبخشی، 9(2)، 167-177. magiran.com/p2177965
Mohammad Sarhad Hasan, Manouchehr Haydary , Farzaneh Gandomi, (2020). Effect of Mental Fatigue on Balance, Lower Extremity Function, and Landing Biomechanic Changes in Amateur Men Athletic, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(2), 167-177. magiran.com/p2177965
محمد سرحدحسن، منوچهر حیدری، فرزانه گندمی، اثر خستگی ذهنی بر تغییرات تعادل، عملکرد اندام تحتانی و بیومکانیک فرود در مردان ورزشکار آماتور. فصلنامه طب توانبخشی، 1399؛ 9(2): 167-177. magiran.com/p2177965
Mohammad Sarhad Hasan, Manouchehr Haydary , Farzaneh Gandomi, Effect of Mental Fatigue on Balance, Lower Extremity Function, and Landing Biomechanic Changes in Amateur Men Athletic, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2020; 9(2): 167-177. magiran.com/p2177965
محمد سرحدحسن، منوچهر حیدری، فرزانه گندمی، "اثر خستگی ذهنی بر تغییرات تعادل، عملکرد اندام تحتانی و بیومکانیک فرود در مردان ورزشکار آماتور"، فصلنامه طب توانبخشی 9، شماره 2 (1399): 167-177. magiran.com/p2177965
Mohammad Sarhad Hasan, Manouchehr Haydary , Farzaneh Gandomi, "Effect of Mental Fatigue on Balance, Lower Extremity Function, and Landing Biomechanic Changes in Amateur Men Athletic", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 9, no.2 (2020): 167-177. magiran.com/p2177965
محمد سرحدحسن، منوچهر حیدری، فرزانه گندمی، (1399). 'اثر خستگی ذهنی بر تغییرات تعادل، عملکرد اندام تحتانی و بیومکانیک فرود در مردان ورزشکار آماتور'، فصلنامه طب توانبخشی، 9(2)، صص.167-177. magiran.com/p2177965
Mohammad Sarhad Hasan, Manouchehr Haydary , Farzaneh Gandomi, (2020). 'Effect of Mental Fatigue on Balance, Lower Extremity Function, and Landing Biomechanic Changes in Amateur Men Athletic', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(2), pp.167-177. magiran.com/p2177965
محمد سرحدحسن؛ منوچهر حیدری؛ فرزانه گندمی. "اثر خستگی ذهنی بر تغییرات تعادل، عملکرد اندام تحتانی و بیومکانیک فرود در مردان ورزشکار آماتور". فصلنامه طب توانبخشی، 9 ،2 ، 1399، 167-177. magiran.com/p2177965
Mohammad Sarhad Hasan; Manouchehr Haydary ; Farzaneh Gandomi. "Effect of Mental Fatigue on Balance, Lower Extremity Function, and Landing Biomechanic Changes in Amateur Men Athletic", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9, 2, 2020, 167-177. magiran.com/p2177965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال