ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عبدالله بایز، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، (1399). اندازه گیری و گسترش مدل های پیش بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 11(28)، 50-58. magiran.com/p2178900
Abbas Abdullah Baiz, Hamed Ahmadi, Farid Shariatmadari, Mohammad Amir Karimi Torshizi, (2020). Measurement and Development of Prediction Models for Metabolizable Energy Contents of Corn Samples Collected from Poultry Feed Factories in Iran using Regression Equations, Research On Animal Production, 11(28), 50-58. magiran.com/p2178900
عباس عبدالله بایز، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، اندازه گیری و گسترش مدل های پیش بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1399؛ 11(28): 50-58. magiran.com/p2178900
Abbas Abdullah Baiz, Hamed Ahmadi, Farid Shariatmadari, Mohammad Amir Karimi Torshizi, Measurement and Development of Prediction Models for Metabolizable Energy Contents of Corn Samples Collected from Poultry Feed Factories in Iran using Regression Equations, Research On Animal Production, 2020; 11(28): 50-58. magiran.com/p2178900
عباس عبدالله بایز، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، "اندازه گیری و گسترش مدل های پیش بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 11، شماره 28 (1399): 50-58. magiran.com/p2178900
Abbas Abdullah Baiz, Hamed Ahmadi, Farid Shariatmadari, Mohammad Amir Karimi Torshizi, "Measurement and Development of Prediction Models for Metabolizable Energy Contents of Corn Samples Collected from Poultry Feed Factories in Iran using Regression Equations", Research On Animal Production 11, no.28 (2020): 50-58. magiran.com/p2178900
عباس عبدالله بایز، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، (1399). 'اندازه گیری و گسترش مدل های پیش بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 11(28)، صص.50-58. magiran.com/p2178900
Abbas Abdullah Baiz, Hamed Ahmadi, Farid Shariatmadari, Mohammad Amir Karimi Torshizi, (2020). 'Measurement and Development of Prediction Models for Metabolizable Energy Contents of Corn Samples Collected from Poultry Feed Factories in Iran using Regression Equations', Research On Animal Production, 11(28), pp.50-58. magiran.com/p2178900
عباس عبدالله بایز؛ حامد احمدی؛ فرید شریعتمداری؛ محمدامیر کریمی ترشیزی. "اندازه گیری و گسترش مدل های پیش بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 11 ،28 ، 1399، 50-58. magiran.com/p2178900
Abbas Abdullah Baiz; Hamed Ahmadi; Farid Shariatmadari; Mohammad Amir Karimi Torshizi. "Measurement and Development of Prediction Models for Metabolizable Energy Contents of Corn Samples Collected from Poultry Feed Factories in Iran using Regression Equations", Research On Animal Production, 11, 28, 2020, 50-58. magiran.com/p2178900
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال