به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس نونژاد، الهام ناظمی، حمید صابری، (1399). ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مولفه های موثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان، نشریه مدیریت بحران، 9(1)، 129-140. magiran.com/p2179211
Narges Nonejad, Elham Nazemi , Hamid Saberi, (2020). Evaluating and measuring the role of usingcyberspace in components effective on Urban Crisismanagement Based on the meaning of placeCase study:traditional and modern urban spaces of Isfahan city, Emergency Management, 9(1), 129-140. magiran.com/p2179211
نرگس نونژاد، الهام ناظمی، حمید صابری، ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مولفه های موثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان. نشریه مدیریت بحران، 1399؛ 9(1): 129-140. magiran.com/p2179211
Narges Nonejad, Elham Nazemi , Hamid Saberi, Evaluating and measuring the role of usingcyberspace in components effective on Urban Crisismanagement Based on the meaning of placeCase study:traditional and modern urban spaces of Isfahan city, Emergency Management, 2020; 9(1): 129-140. magiran.com/p2179211
نرگس نونژاد، الهام ناظمی، حمید صابری، "ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مولفه های موثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان"، نشریه مدیریت بحران 9، شماره 1 (1399): 129-140. magiran.com/p2179211
Narges Nonejad, Elham Nazemi , Hamid Saberi, "Evaluating and measuring the role of usingcyberspace in components effective on Urban Crisismanagement Based on the meaning of placeCase study:traditional and modern urban spaces of Isfahan city", Emergency Management 9, no.1 (2020): 129-140. magiran.com/p2179211
نرگس نونژاد، الهام ناظمی، حمید صابری، (1399). 'ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مولفه های موثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان'، نشریه مدیریت بحران، 9(1)، صص.129-140. magiran.com/p2179211
Narges Nonejad, Elham Nazemi , Hamid Saberi, (2020). 'Evaluating and measuring the role of usingcyberspace in components effective on Urban Crisismanagement Based on the meaning of placeCase study:traditional and modern urban spaces of Isfahan city', Emergency Management, 9(1), pp.129-140. magiran.com/p2179211
نرگس نونژاد؛ الهام ناظمی؛ حمید صابری. "ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مولفه های موثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان". نشریه مدیریت بحران، 9 ،1 ، 1399، 129-140. magiran.com/p2179211
Narges Nonejad; Elham Nazemi ; Hamid Saberi. "Evaluating and measuring the role of usingcyberspace in components effective on Urban Crisismanagement Based on the meaning of placeCase study:traditional and modern urban spaces of Isfahan city", Emergency Management, 9, 1, 2020, 129-140. magiran.com/p2179211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال