ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز گجری محمدآبادی، غلام خداکرمیان، دوستمراد ظفری، (1398). بررسی نقش باکتری های اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه، نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 7(2)، 63-76. magiran.com/p2179276
Mahnaz Gajari Mohammad Abadi , Gholam Khodakaramian, Doustmorad Zafari, (2020). The role of wheat endophytic bacteria in the induction of resistance against Gaeumannomyces graminis var. tritici ubder greenhouse conditions, BioControl in Plant Protection, 7(2), 63-76. magiran.com/p2179276
مهناز گجری محمدآبادی، غلام خداکرمیان، دوستمراد ظفری، بررسی نقش باکتری های اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه. نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 1398؛ 7(2): 63-76. magiran.com/p2179276
Mahnaz Gajari Mohammad Abadi , Gholam Khodakaramian, Doustmorad Zafari, The role of wheat endophytic bacteria in the induction of resistance against Gaeumannomyces graminis var. tritici ubder greenhouse conditions, BioControl in Plant Protection, 2020; 7(2): 63-76. magiran.com/p2179276
مهناز گجری محمدآبادی، غلام خداکرمیان، دوستمراد ظفری، "بررسی نقش باکتری های اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه"، نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی 7، شماره 2 (1398): 63-76. magiran.com/p2179276
Mahnaz Gajari Mohammad Abadi , Gholam Khodakaramian, Doustmorad Zafari, "The role of wheat endophytic bacteria in the induction of resistance against Gaeumannomyces graminis var. tritici ubder greenhouse conditions", BioControl in Plant Protection 7, no.2 (2020): 63-76. magiran.com/p2179276
مهناز گجری محمدآبادی، غلام خداکرمیان، دوستمراد ظفری، (1398). 'بررسی نقش باکتری های اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه'، نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 7(2)، صص.63-76. magiran.com/p2179276
Mahnaz Gajari Mohammad Abadi , Gholam Khodakaramian, Doustmorad Zafari, (2020). 'The role of wheat endophytic bacteria in the induction of resistance against Gaeumannomyces graminis var. tritici ubder greenhouse conditions', BioControl in Plant Protection, 7(2), pp.63-76. magiran.com/p2179276
مهناز گجری محمدآبادی؛ غلام خداکرمیان؛ دوستمراد ظفری. "بررسی نقش باکتری های اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه". نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی، 7 ،2 ، 1398، 63-76. magiran.com/p2179276
Mahnaz Gajari Mohammad Abadi ; Gholam Khodakaramian; Doustmorad Zafari. "The role of wheat endophytic bacteria in the induction of resistance against Gaeumannomyces graminis var. tritici ubder greenhouse conditions", BioControl in Plant Protection, 7, 2, 2020, 63-76. magiran.com/p2179276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال