ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محتشم محمدی، حسن قوجق، مقصود حسن پور حسنی، مظفر روستایی، رحمت الله کریمی زاده، بهرام اندرزیان، نرجس کازرانی، فرزاد افشاری، محسن یاسائی، محمود عطاحسینی، صمد سرکاری، رحیم هوشیار، معصومه خیرگو، محمود مرادی، نصرت الله طباطبایی، محمود دالوند، رامین روح پرور، صفرعلی صفوی، شعبان کیا، (1399). آسمان، رقم گندم نان بهاره زودرس، مناسب برای کشت در شرایط خشکی و گرمای شدید آخر فصل در دیم‏زارهای مناطق گرمسیر کشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(2)، 157-169. magiran.com/p2179327
M. Mohammadi , H. Ghojogh, M. Hassanpour Hosni, M. Roustaii, R. Karimizadeh, B. Andarzian, N. Kazerani, F. Afshari, M. Yasaii, M Ata Hosseini, S. Sarkari, R. Hooshiar, M. Kheirgoo, M. Moradi, N. Tabatabai, M. Dalvand, R. Roohparvar, S. Safavi, S. Kia, (2020). Aseman; spring early bread wheat cultivar, suitable for cultivation under high terminal heat and drought stress conditions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(2), 157-169. magiran.com/p2179327
محتشم محمدی، حسن قوجق، مقصود حسن پور حسنی، مظفر روستایی، رحمت الله کریمی زاده، بهرام اندرزیان، نرجس کازرانی، فرزاد افشاری، محسن یاسائی، محمود عطاحسینی، صمد سرکاری، رحیم هوشیار، معصومه خیرگو، محمود مرادی، نصرت الله طباطبایی، محمود دالوند، رامین روح پرور، صفرعلی صفوی، شعبان کیا، آسمان، رقم گندم نان بهاره زودرس، مناسب برای کشت در شرایط خشکی و گرمای شدید آخر فصل در دیم‏زارهای مناطق گرمسیر کشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1399؛ 8(2): 157-169. magiran.com/p2179327
M. Mohammadi , H. Ghojogh, M. Hassanpour Hosni, M. Roustaii, R. Karimizadeh, B. Andarzian, N. Kazerani, F. Afshari, M. Yasaii, M Ata Hosseini, S. Sarkari, R. Hooshiar, M. Kheirgoo, M. Moradi, N. Tabatabai, M. Dalvand, R. Roohparvar, S. Safavi, S. Kia, Aseman; spring early bread wheat cultivar, suitable for cultivation under high terminal heat and drought stress conditions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2020; 8(2): 157-169. magiran.com/p2179327
محتشم محمدی، حسن قوجق، مقصود حسن پور حسنی، مظفر روستایی، رحمت الله کریمی زاده، بهرام اندرزیان، نرجس کازرانی، فرزاد افشاری، محسن یاسائی، محمود عطاحسینی، صمد سرکاری، رحیم هوشیار، معصومه خیرگو، محمود مرادی، نصرت الله طباطبایی، محمود دالوند، رامین روح پرور، صفرعلی صفوی، شعبان کیا، "آسمان، رقم گندم نان بهاره زودرس، مناسب برای کشت در شرایط خشکی و گرمای شدید آخر فصل در دیم‏زارهای مناطق گرمسیر کشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 8، شماره 2 (1399): 157-169. magiran.com/p2179327
M. Mohammadi , H. Ghojogh, M. Hassanpour Hosni, M. Roustaii, R. Karimizadeh, B. Andarzian, N. Kazerani, F. Afshari, M. Yasaii, M Ata Hosseini, S. Sarkari, R. Hooshiar, M. Kheirgoo, M. Moradi, N. Tabatabai, M. Dalvand, R. Roohparvar, S. Safavi, S. Kia, "Aseman; spring early bread wheat cultivar, suitable for cultivation under high terminal heat and drought stress conditions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 8, no.2 (2020): 157-169. magiran.com/p2179327
محتشم محمدی، حسن قوجق، مقصود حسن پور حسنی، مظفر روستایی، رحمت الله کریمی زاده، بهرام اندرزیان، نرجس کازرانی، فرزاد افشاری، محسن یاسائی، محمود عطاحسینی، صمد سرکاری، رحیم هوشیار، معصومه خیرگو، محمود مرادی، نصرت الله طباطبایی، محمود دالوند، رامین روح پرور، صفرعلی صفوی، شعبان کیا، (1399). 'آسمان، رقم گندم نان بهاره زودرس، مناسب برای کشت در شرایط خشکی و گرمای شدید آخر فصل در دیم‏زارهای مناطق گرمسیر کشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(2)، صص.157-169. magiran.com/p2179327
M. Mohammadi , H. Ghojogh, M. Hassanpour Hosni, M. Roustaii, R. Karimizadeh, B. Andarzian, N. Kazerani, F. Afshari, M. Yasaii, M Ata Hosseini, S. Sarkari, R. Hooshiar, M. Kheirgoo, M. Moradi, N. Tabatabai, M. Dalvand, R. Roohparvar, S. Safavi, S. Kia, (2020). 'Aseman; spring early bread wheat cultivar, suitable for cultivation under high terminal heat and drought stress conditions of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(2), pp.157-169. magiran.com/p2179327
محتشم محمدی؛ حسن قوجق؛ مقصود حسن پور حسنی؛ مظفر روستایی؛ رحمت الله کریمی زاده؛ بهرام اندرزیان؛ نرجس کازرانی؛ فرزاد افشاری؛ محسن یاسائی؛ محمود عطاحسینی؛ صمد سرکاری؛ رحیم هوشیار؛ معصومه خیرگو؛ محمود مرادی؛ نصرت الله طباطبایی؛ محمود دالوند؛ رامین روح پرور؛ صفرعلی صفوی؛ شعبان کیا. "آسمان، رقم گندم نان بهاره زودرس، مناسب برای کشت در شرایط خشکی و گرمای شدید آخر فصل در دیم‏زارهای مناطق گرمسیر کشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8 ،2 ، 1399، 157-169. magiran.com/p2179327
M. Mohammadi ; H. Ghojogh; M. Hassanpour Hosni; M. Roustaii; R. Karimizadeh; B. Andarzian; N. Kazerani; F. Afshari; M. Yasaii; M Ata Hosseini; S. Sarkari; R. Hooshiar; M. Kheirgoo; M. Moradi; N. Tabatabai; M. Dalvand; R. Roohparvar; S. Safavi; S. Kia. "Aseman; spring early bread wheat cultivar, suitable for cultivation under high terminal heat and drought stress conditions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8, 2, 2020, 157-169. magiran.com/p2179327
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال