ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز واعظی، مظفر روستایی، اصغر مهربان، رحمت الله محمدی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، علی احمدی، جعفر گوهرگانی، محبوبه دری، معصومه خیرگو، عباس خانی زاد، رحیم هوشیار، علی مرادی، زهره حبیبی شرف آباد، (1399). بهدان، رقم جو مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیرکشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(2)، 237-249. magiran.com/p2179333
B. Vaezi , M. Roostaei, A. Mehraban, R. Mohammadi, H. Gojigh, T. Hossienpour, A. Ahmadi, J. Ghoharghani, M. Dorri, M. Khiergho, A. Khanizad, R. Hooshyar, A. Moradi, Z. Habibi Srafabad, (2020). Behdan, barley cultivar suitable for cultivation in tropical and subtropical regions of the country, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(2), 237-249. magiran.com/p2179333
بهروز واعظی، مظفر روستایی، اصغر مهربان، رحمت الله محمدی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، علی احمدی، جعفر گوهرگانی، محبوبه دری، معصومه خیرگو، عباس خانی زاد، رحیم هوشیار، علی مرادی، زهره حبیبی شرف آباد، بهدان، رقم جو مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیرکشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1399؛ 8(2): 237-249. magiran.com/p2179333
B. Vaezi , M. Roostaei, A. Mehraban, R. Mohammadi, H. Gojigh, T. Hossienpour, A. Ahmadi, J. Ghoharghani, M. Dorri, M. Khiergho, A. Khanizad, R. Hooshyar, A. Moradi, Z. Habibi Srafabad, Behdan, barley cultivar suitable for cultivation in tropical and subtropical regions of the country, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2020; 8(2): 237-249. magiran.com/p2179333
بهروز واعظی، مظفر روستایی، اصغر مهربان، رحمت الله محمدی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، علی احمدی، جعفر گوهرگانی، محبوبه دری، معصومه خیرگو، عباس خانی زاد، رحیم هوشیار، علی مرادی، زهره حبیبی شرف آباد، "بهدان، رقم جو مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیرکشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 8، شماره 2 (1399): 237-249. magiran.com/p2179333
B. Vaezi , M. Roostaei, A. Mehraban, R. Mohammadi, H. Gojigh, T. Hossienpour, A. Ahmadi, J. Ghoharghani, M. Dorri, M. Khiergho, A. Khanizad, R. Hooshyar, A. Moradi, Z. Habibi Srafabad, "Behdan, barley cultivar suitable for cultivation in tropical and subtropical regions of the country", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 8, no.2 (2020): 237-249. magiran.com/p2179333
بهروز واعظی، مظفر روستایی، اصغر مهربان، رحمت الله محمدی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، علی احمدی، جعفر گوهرگانی، محبوبه دری، معصومه خیرگو، عباس خانی زاد، رحیم هوشیار، علی مرادی، زهره حبیبی شرف آباد، (1399). 'بهدان، رقم جو مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیرکشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(2)، صص.237-249. magiran.com/p2179333
B. Vaezi , M. Roostaei, A. Mehraban, R. Mohammadi, H. Gojigh, T. Hossienpour, A. Ahmadi, J. Ghoharghani, M. Dorri, M. Khiergho, A. Khanizad, R. Hooshyar, A. Moradi, Z. Habibi Srafabad, (2020). 'Behdan, barley cultivar suitable for cultivation in tropical and subtropical regions of the country', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(2), pp.237-249. magiran.com/p2179333
بهروز واعظی؛ مظفر روستایی؛ اصغر مهربان؛ رحمت الله محمدی؛ حسن قوجق؛ طهماسب حسین پور؛ علی احمدی؛ جعفر گوهرگانی؛ محبوبه دری؛ معصومه خیرگو؛ عباس خانی زاد؛ رحیم هوشیار؛ علی مرادی؛ زهره حبیبی شرف آباد. "بهدان، رقم جو مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیرکشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8 ،2 ، 1399، 237-249. magiran.com/p2179333
B. Vaezi ; M. Roostaei; A. Mehraban; R. Mohammadi; H. Gojigh; T. Hossienpour; A. Ahmadi; J. Ghoharghani; M. Dorri; M. Khiergho; A. Khanizad; R. Hooshyar; A. Moradi; Z. Habibi Srafabad. "Behdan, barley cultivar suitable for cultivation in tropical and subtropical regions of the country", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8, 2, 2020, 237-249. magiran.com/p2179333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال