ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید نجفی میرک، مصطفی آقایی سربرزه، منوچهر دستفال، حسین فرزادی، محمد بهاری، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، رامین روح پرور، علی فیروزیان، محمدعلی جواهری، (1399). آران، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(2)، 311-320. magiran.com/p2179339
T. Najafi Mirak , M. Agaee Sarbarzeh, M. Dastfal, H. Farzadi, M. Bahari, M. Khodarahmi, F. Afshari, A. Malihipour, R. Roohparvar, A. Firouzian, M. A. Javaheri, (2020). Aran, a new durum wheat cultivar adapted to wheat growing areasin warm agro-climate zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(2), 311-320. magiran.com/p2179339
توحید نجفی میرک، مصطفی آقایی سربرزه، منوچهر دستفال، حسین فرزادی، محمد بهاری، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، رامین روح پرور، علی فیروزیان، محمدعلی جواهری، آران، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1399؛ 8(2): 311-320. magiran.com/p2179339
T. Najafi Mirak , M. Agaee Sarbarzeh, M. Dastfal, H. Farzadi, M. Bahari, M. Khodarahmi, F. Afshari, A. Malihipour, R. Roohparvar, A. Firouzian, M. A. Javaheri, Aran, a new durum wheat cultivar adapted to wheat growing areasin warm agro-climate zone of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2020; 8(2): 311-320. magiran.com/p2179339
توحید نجفی میرک، مصطفی آقایی سربرزه، منوچهر دستفال، حسین فرزادی، محمد بهاری، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، رامین روح پرور، علی فیروزیان، محمدعلی جواهری، "آران، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 8، شماره 2 (1399): 311-320. magiran.com/p2179339
T. Najafi Mirak , M. Agaee Sarbarzeh, M. Dastfal, H. Farzadi, M. Bahari, M. Khodarahmi, F. Afshari, A. Malihipour, R. Roohparvar, A. Firouzian, M. A. Javaheri, "Aran, a new durum wheat cultivar adapted to wheat growing areasin warm agro-climate zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 8, no.2 (2020): 311-320. magiran.com/p2179339
توحید نجفی میرک، مصطفی آقایی سربرزه، منوچهر دستفال، حسین فرزادی، محمد بهاری، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، رامین روح پرور، علی فیروزیان، محمدعلی جواهری، (1399). 'آران، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(2)، صص.311-320. magiran.com/p2179339
T. Najafi Mirak , M. Agaee Sarbarzeh, M. Dastfal, H. Farzadi, M. Bahari, M. Khodarahmi, F. Afshari, A. Malihipour, R. Roohparvar, A. Firouzian, M. A. Javaheri, (2020). 'Aran, a new durum wheat cultivar adapted to wheat growing areasin warm agro-climate zone of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(2), pp.311-320. magiran.com/p2179339
توحید نجفی میرک؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ منوچهر دستفال؛ حسین فرزادی؛ محمد بهاری؛ منوچهر خدارحمی؛ فرزاد افشاری؛ علی ملیحی پور؛ رامین روح پرور؛ علی فیروزیان؛ محمدعلی جواهری. "آران، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8 ،2 ، 1399، 311-320. magiran.com/p2179339
T. Najafi Mirak ; M. Agaee Sarbarzeh; M. Dastfal; H. Farzadi; M. Bahari; M. Khodarahmi; F. Afshari; A. Malihipour; R. Roohparvar; A. Firouzian; M. A. Javaheri. "Aran, a new durum wheat cultivar adapted to wheat growing areasin warm agro-climate zone of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8, 2, 2020, 311-320. magiran.com/p2179339
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال