ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر فیض دار برآبادی، سید احسان غیاثی، محمدباقر منتظر تربتی، (1398). اثر منبع کاتیونی و اختلاف آنیون - کاتیون جیره گاو شیری در اوایل شیردهی بر قابلیت هضم شکمبه ای، تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز رقابتی، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 15(2)، 73-90. magiran.com/p2179958
Yaser Feizdar brabady, seyyed Ehsan ghiasi, Mohammad Bagher montazer torbati, (2020). Effect of cationic source and anion-cation difference of dairy cow ration in early lactation on ruminal digestibility, methane gas production and ruminal microbial population by competitive polymerase chain reaction method, Journal of Veterinary Microbiology, 15(2), 73-90. magiran.com/p2179958
یاسر فیض دار برآبادی، سید احسان غیاثی، محمدباقر منتظر تربتی، اثر منبع کاتیونی و اختلاف آنیون - کاتیون جیره گاو شیری در اوایل شیردهی بر قابلیت هضم شکمبه ای، تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز رقابتی. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1398؛ 15(2): 73-90. magiran.com/p2179958
Yaser Feizdar brabady, seyyed Ehsan ghiasi, Mohammad Bagher montazer torbati, Effect of cationic source and anion-cation difference of dairy cow ration in early lactation on ruminal digestibility, methane gas production and ruminal microbial population by competitive polymerase chain reaction method, Journal of Veterinary Microbiology, 2020; 15(2): 73-90. magiran.com/p2179958
یاسر فیض دار برآبادی، سید احسان غیاثی، محمدباقر منتظر تربتی، "اثر منبع کاتیونی و اختلاف آنیون - کاتیون جیره گاو شیری در اوایل شیردهی بر قابلیت هضم شکمبه ای، تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز رقابتی"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 15، شماره 2 (1398): 73-90. magiran.com/p2179958
Yaser Feizdar brabady, seyyed Ehsan ghiasi, Mohammad Bagher montazer torbati, "Effect of cationic source and anion-cation difference of dairy cow ration in early lactation on ruminal digestibility, methane gas production and ruminal microbial population by competitive polymerase chain reaction method", Journal of Veterinary Microbiology 15, no.2 (2020): 73-90. magiran.com/p2179958
یاسر فیض دار برآبادی، سید احسان غیاثی، محمدباقر منتظر تربتی، (1398). 'اثر منبع کاتیونی و اختلاف آنیون - کاتیون جیره گاو شیری در اوایل شیردهی بر قابلیت هضم شکمبه ای، تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز رقابتی'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 15(2)، صص.73-90. magiran.com/p2179958
Yaser Feizdar brabady, seyyed Ehsan ghiasi, Mohammad Bagher montazer torbati, (2020). 'Effect of cationic source and anion-cation difference of dairy cow ration in early lactation on ruminal digestibility, methane gas production and ruminal microbial population by competitive polymerase chain reaction method', Journal of Veterinary Microbiology, 15(2), pp.73-90. magiran.com/p2179958
یاسر فیض دار برآبادی؛ سید احسان غیاثی؛ محمدباقر منتظر تربتی. "اثر منبع کاتیونی و اختلاف آنیون - کاتیون جیره گاو شیری در اوایل شیردهی بر قابلیت هضم شکمبه ای، تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز رقابتی". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 15 ،2 ، 1398، 73-90. magiran.com/p2179958
Yaser Feizdar brabady; seyyed Ehsan ghiasi; Mohammad Bagher montazer torbati. "Effect of cationic source and anion-cation difference of dairy cow ration in early lactation on ruminal digestibility, methane gas production and ruminal microbial population by competitive polymerase chain reaction method", Journal of Veterinary Microbiology, 15, 2, 2020, 73-90. magiran.com/p2179958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال