ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینوش صدوقیان زاده، (1399). پیوند فضا و جنسیت بر بستر مدرنیته در شهر و معماری ایران، فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 1(2)، 90-103. magiran.com/p2180125
Minoosh Sadoughianzadeh , (2020). Gender and SpaceThe Age of Modernity in the city and architecture of Iran, Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 1(2), 90-103. magiran.com/p2180125
مینوش صدوقیان زاده، پیوند فضا و جنسیت بر بستر مدرنیته در شهر و معماری ایران. فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 1399؛ 1(2): 90-103. magiran.com/p2180125
Minoosh Sadoughianzadeh , Gender and SpaceThe Age of Modernity in the city and architecture of Iran, Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 2020; 1(2): 90-103. magiran.com/p2180125
مینوش صدوقیان زاده، "پیوند فضا و جنسیت بر بستر مدرنیته در شهر و معماری ایران"، فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط 1، شماره 2 (1399): 90-103. magiran.com/p2180125
Minoosh Sadoughianzadeh , "Gender and SpaceThe Age of Modernity in the city and architecture of Iran", Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity 1, no.2 (2020): 90-103. magiran.com/p2180125
مینوش صدوقیان زاده، (1399). 'پیوند فضا و جنسیت بر بستر مدرنیته در شهر و معماری ایران'، فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 1(2)، صص.90-103. magiran.com/p2180125
Minoosh Sadoughianzadeh , (2020). 'Gender and SpaceThe Age of Modernity in the city and architecture of Iran', Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 1(2), pp.90-103. magiran.com/p2180125
مینوش صدوقیان زاده. "پیوند فضا و جنسیت بر بستر مدرنیته در شهر و معماری ایران". فصلنامه شهرسازی و معماری هویت محیط، 1 ،2 ، 1399، 90-103. magiran.com/p2180125
Minoosh Sadoughianzadeh . "Gender and SpaceThe Age of Modernity in the city and architecture of Iran", Journal of research in urban planning and architecture of Environment Identity, 1, 2, 2020, 90-103. magiran.com/p2180125
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال