ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامی قوردویی میلان، ناصر آریاآذر، سامان جوادی، بابک رازدار، (1399). شبیه سازی تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره، مجله هیدروژیولوژی، 5(1)، 118-133. magiran.com/p2180139
Sami Ghourdoyee Milan, Naser Aryaazar, Saman Javadi , Babak Razdar, (2020). Simulation of groundwater head using LS-SVM and comparison with ANN & MLR, Journal of Hydrogeology, 5(1), 118-133. magiran.com/p2180139
سامی قوردویی میلان، ناصر آریاآذر، سامان جوادی، بابک رازدار، شبیه سازی تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره. مجله هیدروژیولوژی، 1399؛ 5(1): 118-133. magiran.com/p2180139
Sami Ghourdoyee Milan, Naser Aryaazar, Saman Javadi , Babak Razdar, Simulation of groundwater head using LS-SVM and comparison with ANN & MLR, Journal of Hydrogeology, 2020; 5(1): 118-133. magiran.com/p2180139
سامی قوردویی میلان، ناصر آریاآذر، سامان جوادی، بابک رازدار، "شبیه سازی تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره"، مجله هیدروژیولوژی 5، شماره 1 (1399): 118-133. magiran.com/p2180139
Sami Ghourdoyee Milan, Naser Aryaazar, Saman Javadi , Babak Razdar, "Simulation of groundwater head using LS-SVM and comparison with ANN & MLR", Journal of Hydrogeology 5, no.1 (2020): 118-133. magiran.com/p2180139
سامی قوردویی میلان، ناصر آریاآذر، سامان جوادی، بابک رازدار، (1399). 'شبیه سازی تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره'، مجله هیدروژیولوژی، 5(1)، صص.118-133. magiran.com/p2180139
Sami Ghourdoyee Milan, Naser Aryaazar, Saman Javadi , Babak Razdar, (2020). 'Simulation of groundwater head using LS-SVM and comparison with ANN & MLR', Journal of Hydrogeology, 5(1), pp.118-133. magiran.com/p2180139
سامی قوردویی میلان؛ ناصر آریاآذر؛ سامان جوادی؛ بابک رازدار. "شبیه سازی تراز سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره". مجله هیدروژیولوژی، 5 ،1 ، 1399، 118-133. magiran.com/p2180139
Sami Ghourdoyee Milan; Naser Aryaazar; Saman Javadi ; Babak Razdar. "Simulation of groundwater head using LS-SVM and comparison with ANN & MLR", Journal of Hydrogeology, 5, 1, 2020, 118-133. magiran.com/p2180139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال