ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرت الله سربندی فراهانی، (1383). عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور، فصلنامه یافته، 6(21)، 57. magiran.com/p218074
Nasrollah Sarbandi Farahani, (2004). A study of peripheral blood neutrophil's function in patients suffering from thalassemia major, Yafteh, 6(21), 57. magiran.com/p218074
نصرت الله سربندی فراهانی، عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. فصلنامه یافته، 1383؛ 6(21): 57. magiran.com/p218074
Nasrollah Sarbandi Farahani, A study of peripheral blood neutrophil's function in patients suffering from thalassemia major, Yafteh, 2004; 6(21): 57. magiran.com/p218074
نصرت الله سربندی فراهانی، "عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور"، فصلنامه یافته 6، شماره 21 (1383): 57. magiran.com/p218074
Nasrollah Sarbandi Farahani, "A study of peripheral blood neutrophil's function in patients suffering from thalassemia major", Yafteh 6, no.21 (2004): 57. magiran.com/p218074
نصرت الله سربندی فراهانی، (1383). 'عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور'، فصلنامه یافته، 6(21)، صص.57. magiran.com/p218074
Nasrollah Sarbandi Farahani, (2004). 'A study of peripheral blood neutrophil's function in patients suffering from thalassemia major', Yafteh, 6(21), pp.57. magiran.com/p218074
نصرت الله سربندی فراهانی. "عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور". فصلنامه یافته، 6 ،21 ، 1383، 57. magiran.com/p218074
Nasrollah Sarbandi Farahani. "A study of peripheral blood neutrophil's function in patients suffering from thalassemia major", Yafteh, 6, 21, 2004, 57. magiran.com/p218074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال