ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن تقی زاده، رضا شرافتی چالشتری، حسین دایی زاده، مریم اخوان طاهری، (1399). بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی، مجله فیض، 24(3)، 312-321. magiran.com/p2180837
Mohsen Taghizadeh, Reza Sharafati Chaleshtori, Hosain Daizadeh, Maryam Akhavantaheri, (2020). Survey on the use of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare distillate wastewaters as a potential source antioxidant and antibacterial, Feyz, 24(3), 312-321. magiran.com/p2180837
محسن تقی زاده، رضا شرافتی چالشتری، حسین دایی زاده، مریم اخوان طاهری، بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی. مجله فیض، 1399؛ 24(3): 312-321. magiran.com/p2180837
Mohsen Taghizadeh, Reza Sharafati Chaleshtori, Hosain Daizadeh, Maryam Akhavantaheri, Survey on the use of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare distillate wastewaters as a potential source antioxidant and antibacterial, Feyz, 2020; 24(3): 312-321. magiran.com/p2180837
محسن تقی زاده، رضا شرافتی چالشتری، حسین دایی زاده، مریم اخوان طاهری، "بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی"، مجله فیض 24، شماره 3 (1399): 312-321. magiran.com/p2180837
Mohsen Taghizadeh, Reza Sharafati Chaleshtori, Hosain Daizadeh, Maryam Akhavantaheri, "Survey on the use of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare distillate wastewaters as a potential source antioxidant and antibacterial", Feyz 24, no.3 (2020): 312-321. magiran.com/p2180837
محسن تقی زاده، رضا شرافتی چالشتری، حسین دایی زاده، مریم اخوان طاهری، (1399). 'بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی'، مجله فیض، 24(3)، صص.312-321. magiran.com/p2180837
Mohsen Taghizadeh, Reza Sharafati Chaleshtori, Hosain Daizadeh, Maryam Akhavantaheri, (2020). 'Survey on the use of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare distillate wastewaters as a potential source antioxidant and antibacterial', Feyz, 24(3), pp.312-321. magiran.com/p2180837
محسن تقی زاده؛ رضا شرافتی چالشتری؛ حسین دایی زاده؛ مریم اخوان طاهری. "بررسی استفاده از پسماند های مایع عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه به عنوان یک منبع بالقوه آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی". مجله فیض، 24 ،3 ، 1399، 312-321. magiran.com/p2180837
Mohsen Taghizadeh; Reza Sharafati Chaleshtori; Hosain Daizadeh; Maryam Akhavantaheri. "Survey on the use of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare distillate wastewaters as a potential source antioxidant and antibacterial", Feyz, 24, 3, 2020, 312-321. magiran.com/p2180837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال