ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد آهک پز، اسلام مجیدی هروان، مظفر روستایی، محمدرضا بی همتا، سلیمان محمدی، (1398). صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ های گندم نان، فصلنامه تحقیقات غلات، 9(4)، 359-371. magiran.com/p2182240
Farzad Ahakpaz, Eslam Majidi Hervan , Mozaffar Roostaei, MohammadReza Bihamta, Soleyman Mohammadi, (2020). Drought tolerance related traits in bread wheat and its association with AFLP marker, A Quarterly Journal Cereal Research, 9(4), 359-371. magiran.com/p2182240
فرزاد آهک پز، اسلام مجیدی هروان، مظفر روستایی، محمدرضا بی همتا، سلیمان محمدی، صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ های گندم نان. فصلنامه تحقیقات غلات، 1398؛ 9(4): 359-371. magiran.com/p2182240
Farzad Ahakpaz, Eslam Majidi Hervan , Mozaffar Roostaei, MohammadReza Bihamta, Soleyman Mohammadi, Drought tolerance related traits in bread wheat and its association with AFLP marker, A Quarterly Journal Cereal Research, 2020; 9(4): 359-371. magiran.com/p2182240
فرزاد آهک پز، اسلام مجیدی هروان، مظفر روستایی، محمدرضا بی همتا، سلیمان محمدی، "صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ های گندم نان"، فصلنامه تحقیقات غلات 9، شماره 4 (1398): 359-371. magiran.com/p2182240
Farzad Ahakpaz, Eslam Majidi Hervan , Mozaffar Roostaei, MohammadReza Bihamta, Soleyman Mohammadi, "Drought tolerance related traits in bread wheat and its association with AFLP marker", A Quarterly Journal Cereal Research 9, no.4 (2020): 359-371. magiran.com/p2182240
فرزاد آهک پز، اسلام مجیدی هروان، مظفر روستایی، محمدرضا بی همتا، سلیمان محمدی، (1398). 'صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ های گندم نان'، فصلنامه تحقیقات غلات، 9(4)، صص.359-371. magiran.com/p2182240
Farzad Ahakpaz, Eslam Majidi Hervan , Mozaffar Roostaei, MohammadReza Bihamta, Soleyman Mohammadi, (2020). 'Drought tolerance related traits in bread wheat and its association with AFLP marker', A Quarterly Journal Cereal Research, 9(4), pp.359-371. magiran.com/p2182240
فرزاد آهک پز؛ اسلام مجیدی هروان؛ مظفر روستایی؛ محمدرضا بی همتا؛ سلیمان محمدی. "صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ های گندم نان". فصلنامه تحقیقات غلات، 9 ،4 ، 1398، 359-371. magiran.com/p2182240
Farzad Ahakpaz; Eslam Majidi Hervan ; Mozaffar Roostaei; MohammadReza Bihamta; Soleyman Mohammadi. "Drought tolerance related traits in bread wheat and its association with AFLP marker", A Quarterly Journal Cereal Research, 9, 4, 2020, 359-371. magiran.com/p2182240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال