ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه تجربی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(10)، 865-876. magiran.com/p2183516
Maryam Shamsi, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi, Sana Khajeh Pour, (2020). Protective effects of licorice extract on ovarian morphology, oocyte maturation, and embryo development in PCOS-induced mice: An experimental study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(10), 865-876. magiran.com/p2183516
، اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه تجربی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(10): 865-876. magiran.com/p2183516
Maryam Shamsi, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi, Sana Khajeh Pour, Protective effects of licorice extract on ovarian morphology, oocyte maturation, and embryo development in PCOS-induced mice: An experimental study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(10): 865-876. magiran.com/p2183516
، "اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه تجربی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 10 (1399): 865-876. magiran.com/p2183516
Maryam Shamsi, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi, Sana Khajeh Pour, "Protective effects of licorice extract on ovarian morphology, oocyte maturation, and embryo development in PCOS-induced mice: An experimental study", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.10 (2020): 865-876. magiran.com/p2183516
، (1399). 'اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه تجربی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(10)، صص.865-876. magiran.com/p2183516
Maryam Shamsi, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi, Sana Khajeh Pour, (2020). 'Protective effects of licorice extract on ovarian morphology, oocyte maturation, and embryo development in PCOS-induced mice: An experimental study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(10), pp.865-876. magiran.com/p2183516
. "اثر محافظتی عصاره شیرین بیان بر تغییرات هیستولوژیکی تخمدان، بلوغ اووسیت و رشد جنین موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه تجربی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،10 ، 1399، 865-876. magiran.com/p2183516
Maryam Shamsi; Vahid Nejati; Gholamreza Najafi; Sana Khajeh Pour. "Protective effects of licorice extract on ovarian morphology, oocyte maturation, and embryo development in PCOS-induced mice: An experimental study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 10, 2020, 865-876. magiran.com/p2183516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال