ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام زعیمی فرد، سجاد ارشدی، شهرام سهیلی، عبدالعلی بنائی فر، (1399). تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، 70-79. magiran.com/p2184065
Elham Zaeimi fard, Sajad Arshadi , Shahram Sohaily, Abdolali Banaeifar, (2020). The Effect of Aerobic Exercise on Indicators of Preptin, Irizine and Insulin Resistance in Obese Women, Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), 70-79. magiran.com/p2184065
الهام زعیمی فرد، سجاد ارشدی، شهرام سهیلی، عبدالعلی بنائی فر، تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 27(191): 70-79. magiran.com/p2184065
Elham Zaeimi fard, Sajad Arshadi , Shahram Sohaily, Abdolali Banaeifar, The Effect of Aerobic Exercise on Indicators of Preptin, Irizine and Insulin Resistance in Obese Women, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 27(191): 70-79. magiran.com/p2184065
الهام زعیمی فرد، سجاد ارشدی، شهرام سهیلی، عبدالعلی بنائی فر، "تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق"، مجله علوم پزشکی رازی 27، شماره 191 (1399): 70-79. magiran.com/p2184065
Elham Zaeimi fard, Sajad Arshadi , Shahram Sohaily, Abdolali Banaeifar, "The Effect of Aerobic Exercise on Indicators of Preptin, Irizine and Insulin Resistance in Obese Women", Razi Journal of Medical Sciences 27, no.191 (2020): 70-79. magiran.com/p2184065
الهام زعیمی فرد، سجاد ارشدی، شهرام سهیلی، عبدالعلی بنائی فر، (1399). 'تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق'، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، صص.70-79. magiran.com/p2184065
Elham Zaeimi fard, Sajad Arshadi , Shahram Sohaily, Abdolali Banaeifar, (2020). 'The Effect of Aerobic Exercise on Indicators of Preptin, Irizine and Insulin Resistance in Obese Women', Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), pp.70-79. magiran.com/p2184065
الهام زعیمی فرد؛ سجاد ارشدی؛ شهرام سهیلی؛ عبدالعلی بنائی فر. "تاثیر تمرین هوازی بر شاخص های پرپتین، آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق". مجله علوم پزشکی رازی، 27 ،191 ، 1399، 70-79. magiran.com/p2184065
Elham Zaeimi fard; Sajad Arshadi ; Shahram Sohaily; Abdolali Banaeifar. "The Effect of Aerobic Exercise on Indicators of Preptin, Irizine and Insulin Resistance in Obese Women", Razi Journal of Medical Sciences, 27, 191, 2020, 70-79. magiran.com/p2184065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال