ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز فتاحی، سعیده اسدزاده ملکی، ساناز شیخ تاجیان، سمانه بابایی مراد، (1399). زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی ناشی از افت تجهیزات، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8(16)، 1-13. magiran.com/p2184233
Parviz Fattahi , Saeideh Asadzadeh, Sanaz Sheikhtajain, Samaneh Babaeimorad, (2020). Production and Equipment Detection Scheduling with Environmental Degradation Costs Caused by System Deteriorations, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8(16), 1-13. magiran.com/p2184233
پرویز فتاحی، سعیده اسدزاده ملکی، ساناز شیخ تاجیان، سمانه بابایی مراد، زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی ناشی از افت تجهیزات. نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1399؛ 8(16): 1-13. magiran.com/p2184233
Parviz Fattahi , Saeideh Asadzadeh, Sanaz Sheikhtajain, Samaneh Babaeimorad, Production and Equipment Detection Scheduling with Environmental Degradation Costs Caused by System Deteriorations, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2020; 8(16): 1-13. magiran.com/p2184233
پرویز فتاحی، سعیده اسدزاده ملکی، ساناز شیخ تاجیان، سمانه بابایی مراد، "زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی ناشی از افت تجهیزات"، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 8، شماره 16 (1399): 1-13. magiran.com/p2184233
Parviz Fattahi , Saeideh Asadzadeh, Sanaz Sheikhtajain, Samaneh Babaeimorad, "Production and Equipment Detection Scheduling with Environmental Degradation Costs Caused by System Deteriorations", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 8, no.16 (2020): 1-13. magiran.com/p2184233
پرویز فتاحی، سعیده اسدزاده ملکی، ساناز شیخ تاجیان، سمانه بابایی مراد، (1399). 'زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی ناشی از افت تجهیزات'، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8(16)، صص.1-13. magiran.com/p2184233
Parviz Fattahi , Saeideh Asadzadeh, Sanaz Sheikhtajain, Samaneh Babaeimorad, (2020). 'Production and Equipment Detection Scheduling with Environmental Degradation Costs Caused by System Deteriorations', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8(16), pp.1-13. magiran.com/p2184233
پرویز فتاحی؛ سعیده اسدزاده ملکی؛ ساناز شیخ تاجیان؛ سمانه بابایی مراد. "زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی ناشی از افت تجهیزات". نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8 ،16 ، 1399، 1-13. magiran.com/p2184233
Parviz Fattahi ; Saeideh Asadzadeh; Sanaz Sheikhtajain; Samaneh Babaeimorad. "Production and Equipment Detection Scheduling with Environmental Degradation Costs Caused by System Deteriorations", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8, 16, 2020, 1-13. magiran.com/p2184233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال