ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عرفان شفیعی رودباری، سید محمدتقی فاطمی قمی، محسن شیخ سجادیه، (1399). مدل سازی شبکه زنجیره تامین معکوس چند رده ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8(16)، 185-197. magiran.com/p2184243
Erfan Shafiee Roudbari, Seyed Mohammadtaghi Fatemi Ghomi , Mohsen Sheikh Sajadieh, (2020). Network Design for Multi Echelon Reverse Logistics and Solving With Hybrid Algorithm, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8(16), 185-197. magiran.com/p2184243
عرفان شفیعی رودباری، سید محمدتقی فاطمی قمی، محسن شیخ سجادیه، مدل سازی شبکه زنجیره تامین معکوس چند رده ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی. نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1399؛ 8(16): 185-197. magiran.com/p2184243
Erfan Shafiee Roudbari, Seyed Mohammadtaghi Fatemi Ghomi , Mohsen Sheikh Sajadieh, Network Design for Multi Echelon Reverse Logistics and Solving With Hybrid Algorithm, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2020; 8(16): 185-197. magiran.com/p2184243
عرفان شفیعی رودباری، سید محمدتقی فاطمی قمی، محسن شیخ سجادیه، "مدل سازی شبکه زنجیره تامین معکوس چند رده ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی"، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 8، شماره 16 (1399): 185-197. magiran.com/p2184243
Erfan Shafiee Roudbari, Seyed Mohammadtaghi Fatemi Ghomi , Mohsen Sheikh Sajadieh, "Network Design for Multi Echelon Reverse Logistics and Solving With Hybrid Algorithm", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 8, no.16 (2020): 185-197. magiran.com/p2184243
عرفان شفیعی رودباری، سید محمدتقی فاطمی قمی، محسن شیخ سجادیه، (1399). 'مدل سازی شبکه زنجیره تامین معکوس چند رده ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی'، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8(16)، صص.185-197. magiran.com/p2184243
Erfan Shafiee Roudbari, Seyed Mohammadtaghi Fatemi Ghomi , Mohsen Sheikh Sajadieh, (2020). 'Network Design for Multi Echelon Reverse Logistics and Solving With Hybrid Algorithm', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8(16), pp.185-197. magiran.com/p2184243
عرفان شفیعی رودباری؛ سید محمدتقی فاطمی قمی؛ محسن شیخ سجادیه. "مدل سازی شبکه زنجیره تامین معکوس چند رده ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی". نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8 ،16 ، 1399، 185-197. magiran.com/p2184243
Erfan Shafiee Roudbari; Seyed Mohammadtaghi Fatemi Ghomi ; Mohsen Sheikh Sajadieh. "Network Design for Multi Echelon Reverse Logistics and Solving With Hybrid Algorithm", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8, 16, 2020, 185-197. magiran.com/p2184243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال