ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه قندی بیدگلی، فرزانه کریمی، (1399). یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا)، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8(16)، 199-213. magiran.com/p2184244
Somayh Ghandi Bidgoli , Farzaneh Karimi, (2020). A Simulation-Based Optimization Approach For Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing with stochastic task times (Case Study: Beh Afarinan Datis Tiva Company), Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8(16), 199-213. magiran.com/p2184244
سمیه قندی بیدگلی، فرزانه کریمی، یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا). نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1399؛ 8(16): 199-213. magiran.com/p2184244
Somayh Ghandi Bidgoli , Farzaneh Karimi, A Simulation-Based Optimization Approach For Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing with stochastic task times (Case Study: Beh Afarinan Datis Tiva Company), Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2020; 8(16): 199-213. magiran.com/p2184244
سمیه قندی بیدگلی، فرزانه کریمی، "یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا)"، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 8، شماره 16 (1399): 199-213. magiran.com/p2184244
Somayh Ghandi Bidgoli , Farzaneh Karimi, "A Simulation-Based Optimization Approach For Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing with stochastic task times (Case Study: Beh Afarinan Datis Tiva Company)", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 8, no.16 (2020): 199-213. magiran.com/p2184244
سمیه قندی بیدگلی، فرزانه کریمی، (1399). 'یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا)'، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8(16)، صص.199-213. magiran.com/p2184244
Somayh Ghandi Bidgoli , Farzaneh Karimi, (2020). 'A Simulation-Based Optimization Approach For Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing with stochastic task times (Case Study: Beh Afarinan Datis Tiva Company)', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8(16), pp.199-213. magiran.com/p2184244
سمیه قندی بیدگلی؛ فرزانه کریمی. "یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا)". نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 8 ،16 ، 1399، 199-213. magiran.com/p2184244
Somayh Ghandi Bidgoli ; Farzaneh Karimi. "A Simulation-Based Optimization Approach For Mixed model Two-sided Assembly Line Balancing with stochastic task times (Case Study: Beh Afarinan Datis Tiva Company)", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 8, 16, 2020, 199-213. magiran.com/p2184244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال