ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن منصوری، حسین رزمه، بهروز بیاتی، نعیمه ستاره شناس، (1399). مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، 267-284. magiran.com/p2184279
Mohsen Mansouri , Hossein Razmeh, Behrouz Bayati, Naimeh Setarehshenas, (2020). Kinetics and thermodynamic studies of asphaltene adsorption onto Zeolite ZSM-5 nanoparticles, Journal of Applied Chemistry, 15(56), 267-284. magiran.com/p2184279
محسن منصوری، حسین رزمه، بهروز بیاتی، نعیمه ستاره شناس، مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5. فصلنامه شیمی کاربردی، 1399؛ 15(56): 267-284. magiran.com/p2184279
Mohsen Mansouri , Hossein Razmeh, Behrouz Bayati, Naimeh Setarehshenas, Kinetics and thermodynamic studies of asphaltene adsorption onto Zeolite ZSM-5 nanoparticles, Journal of Applied Chemistry, 2020; 15(56): 267-284. magiran.com/p2184279
محسن منصوری، حسین رزمه، بهروز بیاتی، نعیمه ستاره شناس، "مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5"، فصلنامه شیمی کاربردی 15، شماره 56 (1399): 267-284. magiran.com/p2184279
Mohsen Mansouri , Hossein Razmeh, Behrouz Bayati, Naimeh Setarehshenas, "Kinetics and thermodynamic studies of asphaltene adsorption onto Zeolite ZSM-5 nanoparticles", Journal of Applied Chemistry 15, no.56 (2020): 267-284. magiran.com/p2184279
محسن منصوری، حسین رزمه، بهروز بیاتی، نعیمه ستاره شناس، (1399). 'مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5'، فصلنامه شیمی کاربردی، 15(56)، صص.267-284. magiran.com/p2184279
Mohsen Mansouri , Hossein Razmeh, Behrouz Bayati, Naimeh Setarehshenas, (2020). 'Kinetics and thermodynamic studies of asphaltene adsorption onto Zeolite ZSM-5 nanoparticles', Journal of Applied Chemistry, 15(56), pp.267-284. magiran.com/p2184279
محسن منصوری؛ حسین رزمه؛ بهروز بیاتی؛ نعیمه ستاره شناس. "مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5". فصلنامه شیمی کاربردی، 15 ،56 ، 1399، 267-284. magiran.com/p2184279
Mohsen Mansouri ; Hossein Razmeh; Behrouz Bayati; Naimeh Setarehshenas. "Kinetics and thermodynamic studies of asphaltene adsorption onto Zeolite ZSM-5 nanoparticles", Journal of Applied Chemistry, 15, 56, 2020, 267-284. magiran.com/p2184279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال