ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید اصلانی، شایان مصطفایی، سمانه سلطانی، الهام فرهادی، مهدی محمودی، (1399). همراهی پلی مورفیسم ژن های KIR با خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع یک: یک مرور نظامند و متاآنالیز، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 19(4)، 170-182. magiran.com/p2184872
m.mahmoudi, (2020). ASSOCIATION OF KILLER IMMUNOGLOBULIN IIKE RECEPTOR (KIR) GENE POLYMORPHISMS WITH TYPE 1 DIABETES: A META-ANALYSIS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 19(4), 170-182. magiran.com/p2184872
سعید اصلانی، شایان مصطفایی، سمانه سلطانی، الهام فرهادی، مهدی محمودی، همراهی پلی مورفیسم ژن های KIR با خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع یک: یک مرور نظامند و متاآنالیز. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1399؛ 19(4): 170-182. magiran.com/p2184872
m.mahmoudi, ASSOCIATION OF KILLER IMMUNOGLOBULIN IIKE RECEPTOR (KIR) GENE POLYMORPHISMS WITH TYPE 1 DIABETES: A META-ANALYSIS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2020; 19(4): 170-182. magiran.com/p2184872
سعید اصلانی، شایان مصطفایی، سمانه سلطانی، الهام فرهادی، مهدی محمودی، "همراهی پلی مورفیسم ژن های KIR با خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع یک: یک مرور نظامند و متاآنالیز"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 19، شماره 4 (1399): 170-182. magiran.com/p2184872
m.mahmoudi, "ASSOCIATION OF KILLER IMMUNOGLOBULIN IIKE RECEPTOR (KIR) GENE POLYMORPHISMS WITH TYPE 1 DIABETES: A META-ANALYSIS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 19, no.4 (2020): 170-182. magiran.com/p2184872
سعید اصلانی، شایان مصطفایی، سمانه سلطانی، الهام فرهادی، مهدی محمودی، (1399). 'همراهی پلی مورفیسم ژن های KIR با خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع یک: یک مرور نظامند و متاآنالیز'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 19(4)، صص.170-182. magiran.com/p2184872
m.mahmoudi, (2020). 'ASSOCIATION OF KILLER IMMUNOGLOBULIN IIKE RECEPTOR (KIR) GENE POLYMORPHISMS WITH TYPE 1 DIABETES: A META-ANALYSIS', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 19(4), pp.170-182. magiran.com/p2184872
سعید اصلانی؛ شایان مصطفایی؛ سمانه سلطانی؛ الهام فرهادی؛ مهدی محمودی. "همراهی پلی مورفیسم ژن های KIR با خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع یک: یک مرور نظامند و متاآنالیز". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 19 ،4 ، 1399، 170-182. magiran.com/p2184872
m.mahmoudi. "ASSOCIATION OF KILLER IMMUNOGLOBULIN IIKE RECEPTOR (KIR) GENE POLYMORPHISMS WITH TYPE 1 DIABETES: A META-ANALYSIS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 19, 4, 2020, 170-182. magiran.com/p2184872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال