به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه پوراحسان، سارا اسدپور، (1399). تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و بررسی اعتبار و پایایی مقیاس هوش اخلاقی براساس دیدگاه امام محمد غزالی، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 5(15)، 7-30. magiran.com/p2186025
Somayya Pour-Ehsan, Sara Asad-Pour, (2020). The Thematic Analysis of Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and Developing and Investigating the Validity and Reliability of the Islamic-Iranian Moral Intelligence Scale from the Viewpoint of Imam Mohammed al-Ghazali, , 5(15), 7-30. magiran.com/p2186025
سمیه پوراحسان، سارا اسدپور، تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و بررسی اعتبار و پایایی مقیاس هوش اخلاقی براساس دیدگاه امام محمد غزالی. نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 1399؛ 5(15): 7-30. magiran.com/p2186025
Somayya Pour-Ehsan, Sara Asad-Pour, The Thematic Analysis of Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and Developing and Investigating the Validity and Reliability of the Islamic-Iranian Moral Intelligence Scale from the Viewpoint of Imam Mohammed al-Ghazali, , 2020; 5(15): 7-30. magiran.com/p2186025
سمیه پوراحسان، سارا اسدپور، "تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و بررسی اعتبار و پایایی مقیاس هوش اخلاقی براساس دیدگاه امام محمد غزالی"، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 5، شماره 15 (1399): 7-30. magiran.com/p2186025
Somayya Pour-Ehsan, Sara Asad-Pour, "The Thematic Analysis of Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and Developing and Investigating the Validity and Reliability of the Islamic-Iranian Moral Intelligence Scale from the Viewpoint of Imam Mohammed al-Ghazali", 5, no.15 (2020): 7-30. magiran.com/p2186025
سمیه پوراحسان، سارا اسدپور، (1399). 'تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و بررسی اعتبار و پایایی مقیاس هوش اخلاقی براساس دیدگاه امام محمد غزالی'، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 5(15)، صص.7-30. magiran.com/p2186025
Somayya Pour-Ehsan, Sara Asad-Pour, (2020). 'The Thematic Analysis of Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and Developing and Investigating the Validity and Reliability of the Islamic-Iranian Moral Intelligence Scale from the Viewpoint of Imam Mohammed al-Ghazali', , 5(15), pp.7-30. magiran.com/p2186025
سمیه پوراحسان؛ سارا اسدپور. "تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و بررسی اعتبار و پایایی مقیاس هوش اخلاقی براساس دیدگاه امام محمد غزالی". نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 5 ،15 ، 1399، 7-30. magiran.com/p2186025
Somayya Pour-Ehsan; Sara Asad-Pour. "The Thematic Analysis of Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and Developing and Investigating the Validity and Reliability of the Islamic-Iranian Moral Intelligence Scale from the Viewpoint of Imam Mohammed al-Ghazali", , 5, 15, 2020, 7-30. magiran.com/p2186025
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال