به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد علی پور، احمد ارزانی، علی ربانی، منصور نیکبخت، (1399). ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم در دو محیط مزرعه ای، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 10(3)، 59-72. magiran.com/p2198049
H. Alipour, A. Arzani , A. Rabani, M. Nikbakht, (2020). Evaluation of Genetic Diversity of Agronomic and Physiological Traits in Wheat under Two Field Environments, Journal of Crop production and processing, 10(3), 59-72. magiran.com/p2198049
حامد علی پور، احمد ارزانی، علی ربانی، منصور نیکبخت، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم در دو محیط مزرعه ای. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 1399؛ 10(3): 59-72. magiran.com/p2198049
H. Alipour, A. Arzani , A. Rabani, M. Nikbakht, Evaluation of Genetic Diversity of Agronomic and Physiological Traits in Wheat under Two Field Environments, Journal of Crop production and processing, 2020; 10(3): 59-72. magiran.com/p2198049
حامد علی پور، احمد ارزانی، علی ربانی، منصور نیکبخت، "ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم در دو محیط مزرعه ای"، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 10، شماره 3 (1399): 59-72. magiran.com/p2198049
H. Alipour, A. Arzani , A. Rabani, M. Nikbakht, "Evaluation of Genetic Diversity of Agronomic and Physiological Traits in Wheat under Two Field Environments", Journal of Crop production and processing 10, no.3 (2020): 59-72. magiran.com/p2198049
حامد علی پور، احمد ارزانی، علی ربانی، منصور نیکبخت، (1399). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم در دو محیط مزرعه ای'، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 10(3)، صص.59-72. magiran.com/p2198049
H. Alipour, A. Arzani , A. Rabani, M. Nikbakht, (2020). 'Evaluation of Genetic Diversity of Agronomic and Physiological Traits in Wheat under Two Field Environments', Journal of Crop production and processing, 10(3), pp.59-72. magiran.com/p2198049
حامد علی پور؛ احمد ارزانی؛ علی ربانی؛ منصور نیکبخت. "ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم در دو محیط مزرعه ای". مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 10 ،3 ، 1399، 59-72. magiran.com/p2198049
H. Alipour; A. Arzani ; A. Rabani; M. Nikbakht. "Evaluation of Genetic Diversity of Agronomic and Physiological Traits in Wheat under Two Field Environments", Journal of Crop production and processing, 10, 3, 2020, 59-72. magiran.com/p2198049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال