به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خواجه علی جهانتیغی، معصومه عبدالهی، (1399). ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش شناختی تئوری داده بنیاد، نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش، 2(3)، 43-68. magiran.com/p2207474
Zahra Khajeh Ali Jahanteghi , Masoomeh Abdollahi, (2020). Presenting the competency model of Payame Noor University staff with the methodology of data theory, Journal of Management and educational perspective, 2(3), 43-68. magiran.com/p2207474
زهرا خواجه علی جهانتیغی، معصومه عبدالهی، ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش شناختی تئوری داده بنیاد. نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش، 1399؛ 2(3): 43-68. magiran.com/p2207474
Zahra Khajeh Ali Jahanteghi , Masoomeh Abdollahi, Presenting the competency model of Payame Noor University staff with the methodology of data theory, Journal of Management and educational perspective, 2020; 2(3): 43-68. magiran.com/p2207474
زهرا خواجه علی جهانتیغی، معصومه عبدالهی، "ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش شناختی تئوری داده بنیاد"، نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش 2، شماره 3 (1399): 43-68. magiran.com/p2207474
Zahra Khajeh Ali Jahanteghi , Masoomeh Abdollahi, "Presenting the competency model of Payame Noor University staff with the methodology of data theory", Journal of Management and educational perspective 2, no.3 (2020): 43-68. magiran.com/p2207474
زهرا خواجه علی جهانتیغی، معصومه عبدالهی، (1399). 'ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش شناختی تئوری داده بنیاد'، نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش، 2(3)، صص.43-68. magiran.com/p2207474
Zahra Khajeh Ali Jahanteghi , Masoomeh Abdollahi, (2020). 'Presenting the competency model of Payame Noor University staff with the methodology of data theory', Journal of Management and educational perspective, 2(3), pp.43-68. magiran.com/p2207474
زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی. "ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش شناختی تئوری داده بنیاد". نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش، 2 ،3 ، 1399، 43-68. magiran.com/p2207474
Zahra Khajeh Ali Jahanteghi ; Masoomeh Abdollahi. "Presenting the competency model of Payame Noor University staff with the methodology of data theory", Journal of Management and educational perspective, 2, 3, 2020, 43-68. magiran.com/p2207474
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال