به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عبدالله زاده، محمدرحیم رهنما، محمد اجزاءشکوهی، میرنجف موسوی، (1399). ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، 1257-1273. magiran.com/p2212626
Mahdi Abdollahzadeh , Mohammad-Rahim Rahnama, Mohammad Ajza Shokouhi, Mirnajaf Mousavi, (2020). Assessment of social sustainability Indicators in Cities of West Azerbaijan province, Human Geography Research Quarterly, 52(114), 1257-1273. magiran.com/p2212626
مهدی عبدالله زاده، محمدرحیم رهنما، محمد اجزاءشکوهی، میرنجف موسوی، ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1399؛ 52(114): 1257-1273. magiran.com/p2212626
Mahdi Abdollahzadeh , Mohammad-Rahim Rahnama, Mohammad Ajza Shokouhi, Mirnajaf Mousavi, Assessment of social sustainability Indicators in Cities of West Azerbaijan province, Human Geography Research Quarterly, 2020; 52(114): 1257-1273. magiran.com/p2212626
مهدی عبدالله زاده، محمدرحیم رهنما، محمد اجزاءشکوهی، میرنجف موسوی، "ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 52، شماره 114 (1399): 1257-1273. magiran.com/p2212626
Mahdi Abdollahzadeh , Mohammad-Rahim Rahnama, Mohammad Ajza Shokouhi, Mirnajaf Mousavi, "Assessment of social sustainability Indicators in Cities of West Azerbaijan province", Human Geography Research Quarterly 52, no.114 (2020): 1257-1273. magiran.com/p2212626
مهدی عبدالله زاده، محمدرحیم رهنما، محمد اجزاءشکوهی، میرنجف موسوی، (1399). 'ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، صص.1257-1273. magiran.com/p2212626
Mahdi Abdollahzadeh , Mohammad-Rahim Rahnama, Mohammad Ajza Shokouhi, Mirnajaf Mousavi, (2020). 'Assessment of social sustainability Indicators in Cities of West Azerbaijan province', Human Geography Research Quarterly, 52(114), pp.1257-1273. magiran.com/p2212626
مهدی عبدالله زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ میرنجف موسوی. "ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52 ،114 ، 1399، 1257-1273. magiran.com/p2212626
Mahdi Abdollahzadeh ; Mohammad-Rahim Rahnama; Mohammad Ajza Shokouhi; Mirnajaf Mousavi. "Assessment of social sustainability Indicators in Cities of West Azerbaijan province", Human Geography Research Quarterly, 52, 114, 2020, 1257-1273. magiran.com/p2212626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال