به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضایی، شهاب الدین حج فروش، (1399). ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، 1433-1452. magiran.com/p2212635
Mohammad Reza Rezaei, Shahabadin Hajforoush , (2020). Evaluation the Desirability of Designing of Residential Spaces for Physically- Movement Disabilities with the Approach of Disabilities Friendly City, Case Study: Yazd City, Human Geography Research Quarterly, 52(114), 1433-1452. magiran.com/p2212635
محمدرضا رضایی، شهاب الدین حج فروش، ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد). فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1399؛ 52(114): 1433-1452. magiran.com/p2212635
Mohammad Reza Rezaei, Shahabadin Hajforoush , Evaluation the Desirability of Designing of Residential Spaces for Physically- Movement Disabilities with the Approach of Disabilities Friendly City, Case Study: Yazd City, Human Geography Research Quarterly, 2020; 52(114): 1433-1452. magiran.com/p2212635
محمدرضا رضایی، شهاب الدین حج فروش، "ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد)"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 52، شماره 114 (1399): 1433-1452. magiran.com/p2212635
Mohammad Reza Rezaei, Shahabadin Hajforoush , "Evaluation the Desirability of Designing of Residential Spaces for Physically- Movement Disabilities with the Approach of Disabilities Friendly City, Case Study: Yazd City", Human Geography Research Quarterly 52, no.114 (2020): 1433-1452. magiran.com/p2212635
محمدرضا رضایی، شهاب الدین حج فروش، (1399). 'ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد)'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، صص.1433-1452. magiran.com/p2212635
Mohammad Reza Rezaei, Shahabadin Hajforoush , (2020). 'Evaluation the Desirability of Designing of Residential Spaces for Physically- Movement Disabilities with the Approach of Disabilities Friendly City, Case Study: Yazd City', Human Geography Research Quarterly, 52(114), pp.1433-1452. magiran.com/p2212635
محمدرضا رضایی؛ شهاب الدین حج فروش. "ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد)". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52 ،114 ، 1399، 1433-1452. magiran.com/p2212635
Mohammad Reza Rezaei; Shahabadin Hajforoush . "Evaluation the Desirability of Designing of Residential Spaces for Physically- Movement Disabilities with the Approach of Disabilities Friendly City, Case Study: Yazd City", Human Geography Research Quarterly, 52, 114, 2020, 1433-1452. magiran.com/p2212635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال