به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس پناهی بروجنی، زهرا رضایتمند، مژگان قیاسیان، (1399). شناسایی ترکیبات موثر و اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی میوه کاکتوس اپونتیا ایندیکا در شرایط برونتنی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14(6)، 68-78. magiran.com/p2219171
Narges Panahi Borujeni, Zahra Rezayatmand , Mozhgan Ghiasian, (2020). Identification of Effective Compounds and Antibacterial Effect of Alcoholic Extracts of Opuntia ficus-indica Fruit In vitro, Qom University of Medical Sciences Journal, 14(6), 68-78. magiran.com/p2219171
نرگس پناهی بروجنی، زهرا رضایتمند، مژگان قیاسیان، شناسایی ترکیبات موثر و اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی میوه کاکتوس اپونتیا ایندیکا در شرایط برونتنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1399؛ 14(6): 68-78. magiran.com/p2219171
Narges Panahi Borujeni, Zahra Rezayatmand , Mozhgan Ghiasian, Identification of Effective Compounds and Antibacterial Effect of Alcoholic Extracts of Opuntia ficus-indica Fruit In vitro, Qom University of Medical Sciences Journal, 2020; 14(6): 68-78. magiran.com/p2219171
نرگس پناهی بروجنی، زهرا رضایتمند، مژگان قیاسیان، "شناسایی ترکیبات موثر و اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی میوه کاکتوس اپونتیا ایندیکا در شرایط برونتنی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 14، شماره 6 (1399): 68-78. magiran.com/p2219171
Narges Panahi Borujeni, Zahra Rezayatmand , Mozhgan Ghiasian, "Identification of Effective Compounds and Antibacterial Effect of Alcoholic Extracts of Opuntia ficus-indica Fruit In vitro", Qom University of Medical Sciences Journal 14, no.6 (2020): 68-78. magiran.com/p2219171
نرگس پناهی بروجنی، زهرا رضایتمند، مژگان قیاسیان، (1399). 'شناسایی ترکیبات موثر و اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی میوه کاکتوس اپونتیا ایندیکا در شرایط برونتنی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14(6)، صص.68-78. magiran.com/p2219171
Narges Panahi Borujeni, Zahra Rezayatmand , Mozhgan Ghiasian, (2020). 'Identification of Effective Compounds and Antibacterial Effect of Alcoholic Extracts of Opuntia ficus-indica Fruit In vitro', Qom University of Medical Sciences Journal, 14(6), pp.68-78. magiran.com/p2219171
نرگس پناهی بروجنی؛ زهرا رضایتمند؛ مژگان قیاسیان. "شناسایی ترکیبات موثر و اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی میوه کاکتوس اپونتیا ایندیکا در شرایط برونتنی". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14 ،6 ، 1399، 68-78. magiran.com/p2219171
Narges Panahi Borujeni; Zahra Rezayatmand ; Mozhgan Ghiasian. "Identification of Effective Compounds and Antibacterial Effect of Alcoholic Extracts of Opuntia ficus-indica Fruit In vitro", Qom University of Medical Sciences Journal, 14, 6, 2020, 68-78. magiran.com/p2219171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال