به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه حیدری، فائزه احسنی، فروغ رخشانی زاده، مریم عمادزاده، راحله فرامرزی گرمرودی، علیرضا پیوندی نجار، (1399). مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی، نشریه افق توسعه آموزش پزشکی، 11(3)، 20-32. magiran.com/p2230302
Elahe Heidari, Faezeh Ahsani, Forough Rakhshanizadeh, Maryam Emadzadeh, Raheleh Faramarzi Garmroudi, Alireza Peyvandi Najjar , (2021). Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department, Horizon of Medical Education Development, 11(3), 20-32. magiran.com/p2230302
الهه حیدری، فائزه احسنی، فروغ رخشانی زاده، مریم عمادزاده، راحله فرامرزی گرمرودی، علیرضا پیوندی نجار، مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی. نشریه افق توسعه آموزش پزشکی، 1399؛ 11(3): 20-32. magiran.com/p2230302
Elahe Heidari, Faezeh Ahsani, Forough Rakhshanizadeh, Maryam Emadzadeh, Raheleh Faramarzi Garmroudi, Alireza Peyvandi Najjar , Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department, Horizon of Medical Education Development, 2021; 11(3): 20-32. magiran.com/p2230302
الهه حیدری، فائزه احسنی، فروغ رخشانی زاده، مریم عمادزاده، راحله فرامرزی گرمرودی، علیرضا پیوندی نجار، "مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی"، نشریه افق توسعه آموزش پزشکی 11، شماره 3 (1399): 20-32. magiran.com/p2230302
Elahe Heidari, Faezeh Ahsani, Forough Rakhshanizadeh, Maryam Emadzadeh, Raheleh Faramarzi Garmroudi, Alireza Peyvandi Najjar , "Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department", Horizon of Medical Education Development 11, no.3 (2021): 20-32. magiran.com/p2230302
الهه حیدری، فائزه احسنی، فروغ رخشانی زاده، مریم عمادزاده، راحله فرامرزی گرمرودی، علیرضا پیوندی نجار، (1399). 'مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی'، نشریه افق توسعه آموزش پزشکی، 11(3)، صص.20-32. magiran.com/p2230302
Elahe Heidari, Faezeh Ahsani, Forough Rakhshanizadeh, Maryam Emadzadeh, Raheleh Faramarzi Garmroudi, Alireza Peyvandi Najjar , (2021). 'Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department', Horizon of Medical Education Development, 11(3), pp.20-32. magiran.com/p2230302
الهه حیدری؛ فائزه احسنی؛ فروغ رخشانی زاده؛ مریم عمادزاده؛ راحله فرامرزی گرمرودی؛ علیرضا پیوندی نجار. "مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی". نشریه افق توسعه آموزش پزشکی، 11 ،3 ، 1399، 20-32. magiran.com/p2230302
Elahe Heidari; Faezeh Ahsani; Forough Rakhshanizadeh; Maryam Emadzadeh; Raheleh Faramarzi Garmroudi; Alireza Peyvandi Najjar . "Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department", Horizon of Medical Education Development, 11, 3, 2021, 20-32. magiran.com/p2230302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال