به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه دهقانی سانیج، اسماعیل مصطفوی، حمیدرضا ضرغامی، حجت الله سلیمانی، (1399). سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه، مجله پیاورد سلامت، 14(5)، 454-464. magiran.com/p2245348
Somaye Dehghanisanij, Ismaeil Mostafavi, Hamidreza Zarghami, Hojat Soleimani, (2021). Measuring the Interactions of ‎University, Industry and Government of Iran in Scientific Articles of Biomedical Engineering Field ‎Using the Triple Helix Model, Journal of Payavard Salamat, 14(5), 454-464. magiran.com/p2245348
سمیه دهقانی سانیج، اسماعیل مصطفوی، حمیدرضا ضرغامی، حجت الله سلیمانی، سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه. مجله پیاورد سلامت، 1399؛ 14(5): 454-464. magiran.com/p2245348
Somaye Dehghanisanij, Ismaeil Mostafavi, Hamidreza Zarghami, Hojat Soleimani, Measuring the Interactions of ‎University, Industry and Government of Iran in Scientific Articles of Biomedical Engineering Field ‎Using the Triple Helix Model, Journal of Payavard Salamat, 2021; 14(5): 454-464. magiran.com/p2245348
سمیه دهقانی سانیج، اسماعیل مصطفوی، حمیدرضا ضرغامی، حجت الله سلیمانی، "سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه"، مجله پیاورد سلامت 14، شماره 5 (1399): 454-464. magiran.com/p2245348
Somaye Dehghanisanij, Ismaeil Mostafavi, Hamidreza Zarghami, Hojat Soleimani, "Measuring the Interactions of ‎University, Industry and Government of Iran in Scientific Articles of Biomedical Engineering Field ‎Using the Triple Helix Model", Journal of Payavard Salamat 14, no.5 (2021): 454-464. magiran.com/p2245348
سمیه دهقانی سانیج، اسماعیل مصطفوی، حمیدرضا ضرغامی، حجت الله سلیمانی، (1399). 'سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه'، مجله پیاورد سلامت، 14(5)، صص.454-464. magiran.com/p2245348
Somaye Dehghanisanij, Ismaeil Mostafavi, Hamidreza Zarghami, Hojat Soleimani, (2021). 'Measuring the Interactions of ‎University, Industry and Government of Iran in Scientific Articles of Biomedical Engineering Field ‎Using the Triple Helix Model', Journal of Payavard Salamat, 14(5), pp.454-464. magiran.com/p2245348
سمیه دهقانی سانیج؛ اسماعیل مصطفوی؛ حمیدرضا ضرغامی؛ حجت الله سلیمانی. "سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه". مجله پیاورد سلامت، 14 ،5 ، 1399، 454-464. magiran.com/p2245348
Somaye Dehghanisanij; Ismaeil Mostafavi; Hamidreza Zarghami; Hojat Soleimani. "Measuring the Interactions of ‎University, Industry and Government of Iran in Scientific Articles of Biomedical Engineering Field ‎Using the Triple Helix Model", Journal of Payavard Salamat, 14, 5, 2021, 454-464. magiran.com/p2245348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال