به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا خزانی، مرتضی جراحی، علی رشیدی پور، عارفه وفایی نژاد، حسینعلی صفاخواه، (1400). اثرات ترکیبی پروژسترون مزمن و ورزش اجباری بر پاسخ های رفتاری درد در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی، فصلنامه کومش، 23(2)، 275-282. magiran.com/p2250316
Fariba Khazani, Morteza Jarrahi, Ali Rashidy-Pour, Arefe Vafaee-Nejad, Hossein Ali Safakhah, (2021). Effects of combined chronic progesterone administration and forced exercise on behavioral pain responses in the neuropathic pain model of chronic constriction injury in rats, Koomesh, 23(2), 275-282. magiran.com/p2250316
فریبا خزانی، مرتضی جراحی، علی رشیدی پور، عارفه وفایی نژاد، حسینعلی صفاخواه، اثرات ترکیبی پروژسترون مزمن و ورزش اجباری بر پاسخ های رفتاری درد در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی. فصلنامه کومش، 1400؛ 23(2): 275-282. magiran.com/p2250316
Fariba Khazani, Morteza Jarrahi, Ali Rashidy-Pour, Arefe Vafaee-Nejad, Hossein Ali Safakhah, Effects of combined chronic progesterone administration and forced exercise on behavioral pain responses in the neuropathic pain model of chronic constriction injury in rats, Koomesh, 2021; 23(2): 275-282. magiran.com/p2250316
فریبا خزانی، مرتضی جراحی، علی رشیدی پور، عارفه وفایی نژاد، حسینعلی صفاخواه، "اثرات ترکیبی پروژسترون مزمن و ورزش اجباری بر پاسخ های رفتاری درد در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی"، فصلنامه کومش 23، شماره 2 (1400): 275-282. magiran.com/p2250316
Fariba Khazani, Morteza Jarrahi, Ali Rashidy-Pour, Arefe Vafaee-Nejad, Hossein Ali Safakhah, "Effects of combined chronic progesterone administration and forced exercise on behavioral pain responses in the neuropathic pain model of chronic constriction injury in rats", Koomesh 23, no.2 (2021): 275-282. magiran.com/p2250316
فریبا خزانی، مرتضی جراحی، علی رشیدی پور، عارفه وفایی نژاد، حسینعلی صفاخواه، (1400). 'اثرات ترکیبی پروژسترون مزمن و ورزش اجباری بر پاسخ های رفتاری درد در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی'، فصلنامه کومش، 23(2)، صص.275-282. magiran.com/p2250316
Fariba Khazani, Morteza Jarrahi, Ali Rashidy-Pour, Arefe Vafaee-Nejad, Hossein Ali Safakhah, (2021). 'Effects of combined chronic progesterone administration and forced exercise on behavioral pain responses in the neuropathic pain model of chronic constriction injury in rats', Koomesh, 23(2), pp.275-282. magiran.com/p2250316
فریبا خزانی؛ مرتضی جراحی؛ علی رشیدی پور؛ عارفه وفایی نژاد؛ حسینعلی صفاخواه. "اثرات ترکیبی پروژسترون مزمن و ورزش اجباری بر پاسخ های رفتاری درد در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی". فصلنامه کومش، 23 ،2 ، 1400، 275-282. magiran.com/p2250316
Fariba Khazani; Morteza Jarrahi; Ali Rashidy-Pour; Arefe Vafaee-Nejad; Hossein Ali Safakhah. "Effects of combined chronic progesterone administration and forced exercise on behavioral pain responses in the neuropathic pain model of chronic constriction injury in rats", Koomesh, 23, 2, 2021, 275-282. magiran.com/p2250316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال