به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین امیری مهرا، محسن شفیعی راد، زهره عباسی، ایمان زمانی، زهره اعرابی، (1400). تحلیل مدل SQEIAR و طراحی کنترل کننده فازی مد لغزشی به منظور تعیین نرخ قرنطینه سازی برای پاندمی کووید-19، مجله کنترل، 14(5)، 59-70. magiran.com/p2252762
Amir Hossien Amiri Mehra, Mohsen Shafieirad, Zohreh Abbasi, Iman Zamani, Zohreh Aarabi, (2021). Fuzzy Sliding Mode Controller Design and Analysis of an SQEIAR Epidemic Model for COVID-19 to Determine the Quarantine Rate, Journal of Control, 14(5), 59-70. magiran.com/p2252762
امیرحسین امیری مهرا، محسن شفیعی راد، زهره عباسی، ایمان زمانی، زهره اعرابی، تحلیل مدل SQEIAR و طراحی کنترل کننده فازی مد لغزشی به منظور تعیین نرخ قرنطینه سازی برای پاندمی کووید-19. مجله کنترل، 1400؛ 14(5): 59-70. magiran.com/p2252762
Amir Hossien Amiri Mehra, Mohsen Shafieirad, Zohreh Abbasi, Iman Zamani, Zohreh Aarabi, Fuzzy Sliding Mode Controller Design and Analysis of an SQEIAR Epidemic Model for COVID-19 to Determine the Quarantine Rate, Journal of Control, 2021; 14(5): 59-70. magiran.com/p2252762
امیرحسین امیری مهرا، محسن شفیعی راد، زهره عباسی، ایمان زمانی، زهره اعرابی، "تحلیل مدل SQEIAR و طراحی کنترل کننده فازی مد لغزشی به منظور تعیین نرخ قرنطینه سازی برای پاندمی کووید-19"، مجله کنترل 14، شماره 5 (1400): 59-70. magiran.com/p2252762
Amir Hossien Amiri Mehra, Mohsen Shafieirad, Zohreh Abbasi, Iman Zamani, Zohreh Aarabi, "Fuzzy Sliding Mode Controller Design and Analysis of an SQEIAR Epidemic Model for COVID-19 to Determine the Quarantine Rate", Journal of Control 14, no.5 (2021): 59-70. magiran.com/p2252762
امیرحسین امیری مهرا، محسن شفیعی راد، زهره عباسی، ایمان زمانی، زهره اعرابی، (1400). 'تحلیل مدل SQEIAR و طراحی کنترل کننده فازی مد لغزشی به منظور تعیین نرخ قرنطینه سازی برای پاندمی کووید-19'، مجله کنترل، 14(5)، صص.59-70. magiran.com/p2252762
Amir Hossien Amiri Mehra, Mohsen Shafieirad, Zohreh Abbasi, Iman Zamani, Zohreh Aarabi, (2021). 'Fuzzy Sliding Mode Controller Design and Analysis of an SQEIAR Epidemic Model for COVID-19 to Determine the Quarantine Rate', Journal of Control, 14(5), pp.59-70. magiran.com/p2252762
امیرحسین امیری مهرا؛ محسن شفیعی راد؛ زهره عباسی؛ ایمان زمانی؛ زهره اعرابی. "تحلیل مدل SQEIAR و طراحی کنترل کننده فازی مد لغزشی به منظور تعیین نرخ قرنطینه سازی برای پاندمی کووید-19". مجله کنترل، 14 ،5 ، 1400، 59-70. magiran.com/p2252762
Amir Hossien Amiri Mehra; Mohsen Shafieirad; Zohreh Abbasi; Iman Zamani; Zohreh Aarabi. "Fuzzy Sliding Mode Controller Design and Analysis of an SQEIAR Epidemic Model for COVID-19 to Determine the Quarantine Rate", Journal of Control, 14, 5, 2021, 59-70. magiran.com/p2252762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال