به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز ریزان، مهدی علیپور حافظی، سید علی اکبر فامیل روحانی، (1399). بررسی عوامل موثر بر پذیرش انتشار مقاله ویدئویی در نشریات علمی بر مبنای مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 26(102)، 543-579. magiran.com/p2264830
Mahnaz Rizan, Mehdi Alipour Hafezi, Seyed Ali Akbar Famil Rouhany, (2020). Investigating the factors affecting acceptance of publishing a video article in scientific journals based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) by the Faculty Member of Tarbiat Modares University, Research on Information Scienc & Public Libraries, 26(102), 543-579. magiran.com/p2264830
مهناز ریزان، مهدی علیپور حافظی، سید علی اکبر فامیل روحانی، بررسی عوامل موثر بر پذیرش انتشار مقاله ویدئویی در نشریات علمی بر مبنای مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 1399؛ 26(102): 543-579. magiran.com/p2264830
Mahnaz Rizan, Mehdi Alipour Hafezi, Seyed Ali Akbar Famil Rouhany, Investigating the factors affecting acceptance of publishing a video article in scientific journals based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) by the Faculty Member of Tarbiat Modares University, Research on Information Scienc & Public Libraries, 2020; 26(102): 543-579. magiran.com/p2264830
مهناز ریزان، مهدی علیپور حافظی، سید علی اکبر فامیل روحانی، "بررسی عوامل موثر بر پذیرش انتشار مقاله ویدئویی در نشریات علمی بر مبنای مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس"، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 26، شماره 102 (1399): 543-579. magiran.com/p2264830
Mahnaz Rizan, Mehdi Alipour Hafezi, Seyed Ali Akbar Famil Rouhany, "Investigating the factors affecting acceptance of publishing a video article in scientific journals based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) by the Faculty Member of Tarbiat Modares University", Research on Information Scienc & Public Libraries 26, no.102 (2020): 543-579. magiran.com/p2264830
مهناز ریزان، مهدی علیپور حافظی، سید علی اکبر فامیل روحانی، (1399). 'بررسی عوامل موثر بر پذیرش انتشار مقاله ویدئویی در نشریات علمی بر مبنای مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس'، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 26(102)، صص.543-579. magiran.com/p2264830
Mahnaz Rizan, Mehdi Alipour Hafezi, Seyed Ali Akbar Famil Rouhany, (2020). 'Investigating the factors affecting acceptance of publishing a video article in scientific journals based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) by the Faculty Member of Tarbiat Modares University', Research on Information Scienc & Public Libraries, 26(102), pp.543-579. magiran.com/p2264830
مهناز ریزان؛ مهدی علیپور حافظی؛ سید علی اکبر فامیل روحانی. "بررسی عوامل موثر بر پذیرش انتشار مقاله ویدئویی در نشریات علمی بر مبنای مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس". نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 26 ،102 ، 1399، 543-579. magiran.com/p2264830
Mahnaz Rizan; Mehdi Alipour Hafezi; Seyed Ali Akbar Famil Rouhany. "Investigating the factors affecting acceptance of publishing a video article in scientific journals based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) by the Faculty Member of Tarbiat Modares University", Research on Information Scienc & Public Libraries, 26, 102, 2020, 543-579. magiran.com/p2264830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال