به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی رمضانی، مهدی محمدی، حمیدرضا یزدانی، منوچهر منطقی، میثم شهبازی، (1400). تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران)، فصلنامه بهبود مدیریت، 15(51)، 95-124. magiran.com/p2286848
Hadi Ramezani, Mehdi Mohammadi , Hamidreza Yazdani, Manochehr Manteghi, Meisam Shahbazi, (2021). Institutional Analysis of the Actors’ Roles in the Process of National Technology Megaprojects(Case Study: Two Megaprojects in Iran Aviation Industry), Journal of Improvement Management, 15(51), 95-124. magiran.com/p2286848
هادی رمضانی، مهدی محمدی، حمیدرضا یزدانی، منوچهر منطقی، میثم شهبازی، تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران). فصلنامه بهبود مدیریت، 1400؛ 15(51): 95-124. magiran.com/p2286848
Hadi Ramezani, Mehdi Mohammadi , Hamidreza Yazdani, Manochehr Manteghi, Meisam Shahbazi, Institutional Analysis of the Actors’ Roles in the Process of National Technology Megaprojects(Case Study: Two Megaprojects in Iran Aviation Industry), Journal of Improvement Management, 2021; 15(51): 95-124. magiran.com/p2286848
هادی رمضانی، مهدی محمدی، حمیدرضا یزدانی، منوچهر منطقی، میثم شهبازی، "تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران)"، فصلنامه بهبود مدیریت 15، شماره 51 (1400): 95-124. magiran.com/p2286848
Hadi Ramezani, Mehdi Mohammadi , Hamidreza Yazdani, Manochehr Manteghi, Meisam Shahbazi, "Institutional Analysis of the Actors’ Roles in the Process of National Technology Megaprojects(Case Study: Two Megaprojects in Iran Aviation Industry)", Journal of Improvement Management 15, no.51 (2021): 95-124. magiran.com/p2286848
هادی رمضانی، مهدی محمدی، حمیدرضا یزدانی، منوچهر منطقی، میثم شهبازی، (1400). 'تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران)'، فصلنامه بهبود مدیریت، 15(51)، صص.95-124. magiran.com/p2286848
Hadi Ramezani, Mehdi Mohammadi , Hamidreza Yazdani, Manochehr Manteghi, Meisam Shahbazi, (2021). 'Institutional Analysis of the Actors’ Roles in the Process of National Technology Megaprojects(Case Study: Two Megaprojects in Iran Aviation Industry)', Journal of Improvement Management, 15(51), pp.95-124. magiran.com/p2286848
هادی رمضانی؛ مهدی محمدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی. "تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران)". فصلنامه بهبود مدیریت، 15 ،51 ، 1400، 95-124. magiran.com/p2286848
Hadi Ramezani; Mehdi Mohammadi ; Hamidreza Yazdani; Manochehr Manteghi; Meisam Shahbazi. "Institutional Analysis of the Actors’ Roles in the Process of National Technology Megaprojects(Case Study: Two Megaprojects in Iran Aviation Industry)", Journal of Improvement Management, 15, 51, 2021, 95-124. magiran.com/p2286848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال