به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد اسماعیلی، سید سروش قاضی نوری، محمد نقی زاده، جهانیار بامداد صوفی، منوچهر منطقی، (1400). الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی، فصلنامه بهبود مدیریت، 15(51)، 125-147. magiran.com/p2286849
Ahmad Esmaeili , Soroush Ghazinoori, Mohammad Naqizade, Jahanyar Bamdadsoofi, Manochehr Manteghi, (2021). The Pattern of Industrial Development in Iran’s Auto Parts Industry: Insights into Understanding the Current Reality, Journal of Improvement Management, 15(51), 125-147. magiran.com/p2286849
احمد اسماعیلی، سید سروش قاضی نوری، محمد نقی زاده، جهانیار بامداد صوفی، منوچهر منطقی، الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی. فصلنامه بهبود مدیریت، 1400؛ 15(51): 125-147. magiran.com/p2286849
Ahmad Esmaeili , Soroush Ghazinoori, Mohammad Naqizade, Jahanyar Bamdadsoofi, Manochehr Manteghi, The Pattern of Industrial Development in Iran’s Auto Parts Industry: Insights into Understanding the Current Reality, Journal of Improvement Management, 2021; 15(51): 125-147. magiran.com/p2286849
احمد اسماعیلی، سید سروش قاضی نوری، محمد نقی زاده، جهانیار بامداد صوفی، منوچهر منطقی، "الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی"، فصلنامه بهبود مدیریت 15، شماره 51 (1400): 125-147. magiran.com/p2286849
Ahmad Esmaeili , Soroush Ghazinoori, Mohammad Naqizade, Jahanyar Bamdadsoofi, Manochehr Manteghi, "The Pattern of Industrial Development in Iran’s Auto Parts Industry: Insights into Understanding the Current Reality", Journal of Improvement Management 15, no.51 (2021): 125-147. magiran.com/p2286849
احمد اسماعیلی، سید سروش قاضی نوری، محمد نقی زاده، جهانیار بامداد صوفی، منوچهر منطقی، (1400). 'الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی'، فصلنامه بهبود مدیریت، 15(51)، صص.125-147. magiran.com/p2286849
Ahmad Esmaeili , Soroush Ghazinoori, Mohammad Naqizade, Jahanyar Bamdadsoofi, Manochehr Manteghi, (2021). 'The Pattern of Industrial Development in Iran’s Auto Parts Industry: Insights into Understanding the Current Reality', Journal of Improvement Management, 15(51), pp.125-147. magiran.com/p2286849
احمد اسماعیلی؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ منوچهر منطقی. "الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی". فصلنامه بهبود مدیریت، 15 ،51 ، 1400، 125-147. magiran.com/p2286849
Ahmad Esmaeili ; Soroush Ghazinoori; Mohammad Naqizade; Jahanyar Bamdadsoofi; Manochehr Manteghi. "The Pattern of Industrial Development in Iran’s Auto Parts Industry: Insights into Understanding the Current Reality", Journal of Improvement Management, 15, 51, 2021, 125-147. magiran.com/p2286849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال