به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد فتاحی اردکانی، احمد سلطانی ذوقی، افسانه سراج الدین، (1400). بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه ی منا، فصلنامه علوم محیطی، 19(2)، 1-20. magiran.com/p2295348
Ahmad Fatahi Ardakani , Ahmad Soltani Zoghi, Afsaneh Serajeddin, (2021). Foreign direct investment and pollution control’s effects on the environmental quality in MENA countries, Environmental Sciences, 19(2), 1-20. magiran.com/p2295348
احمد فتاحی اردکانی، احمد سلطانی ذوقی، افسانه سراج الدین، بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه ی منا. فصلنامه علوم محیطی، 1400؛ 19(2): 1-20. magiran.com/p2295348
Ahmad Fatahi Ardakani , Ahmad Soltani Zoghi, Afsaneh Serajeddin, Foreign direct investment and pollution control’s effects on the environmental quality in MENA countries, Environmental Sciences, 2021; 19(2): 1-20. magiran.com/p2295348
احمد فتاحی اردکانی، احمد سلطانی ذوقی، افسانه سراج الدین، "بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه ی منا"، فصلنامه علوم محیطی 19، شماره 2 (1400): 1-20. magiran.com/p2295348
Ahmad Fatahi Ardakani , Ahmad Soltani Zoghi, Afsaneh Serajeddin, "Foreign direct investment and pollution control’s effects on the environmental quality in MENA countries", Environmental Sciences 19, no.2 (2021): 1-20. magiran.com/p2295348
احمد فتاحی اردکانی، احمد سلطانی ذوقی، افسانه سراج الدین، (1400). 'بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه ی منا'، فصلنامه علوم محیطی، 19(2)، صص.1-20. magiran.com/p2295348
Ahmad Fatahi Ardakani , Ahmad Soltani Zoghi, Afsaneh Serajeddin, (2021). 'Foreign direct investment and pollution control’s effects on the environmental quality in MENA countries', Environmental Sciences, 19(2), pp.1-20. magiran.com/p2295348
احمد فتاحی اردکانی؛ احمد سلطانی ذوقی؛ افسانه سراج الدین. "بررسی اثر کنترل آلودگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منطقه ی منا". فصلنامه علوم محیطی، 19 ،2 ، 1400، 1-20. magiran.com/p2295348
Ahmad Fatahi Ardakani ; Ahmad Soltani Zoghi; Afsaneh Serajeddin. "Foreign direct investment and pollution control’s effects on the environmental quality in MENA countries", Environmental Sciences, 19, 2, 2021, 1-20. magiran.com/p2295348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال