به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توران احمدی، یحیی جعفری، ابراهیم رحیمی، (1400). تحلیلی بر نابرابری های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه ی موردی: استان بوشهر)، نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، 2(1)، 1-16. magiran.com/p2297549
Toran Ahmadi, Yahya Jafari , Ebrahim Rahimi, (2021). Analyzing of spatial inequalities in terms of territorial spatial arrangement (Case study: Bushehr province of Iran), Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studies, 2(1), 1-16. magiran.com/p2297549
توران احمدی، یحیی جعفری، ابراهیم رحیمی، تحلیلی بر نابرابری های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه ی موردی: استان بوشهر). نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، 1400؛ 2(1): 1-16. magiran.com/p2297549
Toran Ahmadi, Yahya Jafari , Ebrahim Rahimi, Analyzing of spatial inequalities in terms of territorial spatial arrangement (Case study: Bushehr province of Iran), Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studies, 2021; 2(1): 1-16. magiran.com/p2297549
توران احمدی، یحیی جعفری، ابراهیم رحیمی، "تحلیلی بر نابرابری های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه ی موردی: استان بوشهر)"، نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای 2، شماره 1 (1400): 1-16. magiran.com/p2297549
Toran Ahmadi, Yahya Jafari , Ebrahim Rahimi, "Analyzing of spatial inequalities in terms of territorial spatial arrangement (Case study: Bushehr province of Iran)", Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studies 2, no.1 (2021): 1-16. magiran.com/p2297549
توران احمدی، یحیی جعفری، ابراهیم رحیمی، (1400). 'تحلیلی بر نابرابری های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه ی موردی: استان بوشهر)'، نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، 2(1)، صص.1-16. magiran.com/p2297549
Toran Ahmadi, Yahya Jafari , Ebrahim Rahimi, (2021). 'Analyzing of spatial inequalities in terms of territorial spatial arrangement (Case study: Bushehr province of Iran)', Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studies, 2(1), pp.1-16. magiran.com/p2297549
توران احمدی؛ یحیی جعفری؛ ابراهیم رحیمی. "تحلیلی بر نابرابری های فضایی با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه ی موردی: استان بوشهر)". نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای، 2 ،1 ، 1400، 1-16. magiran.com/p2297549
Toran Ahmadi; Yahya Jafari ; Ebrahim Rahimi. "Analyzing of spatial inequalities in terms of territorial spatial arrangement (Case study: Bushehr province of Iran)", Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studies, 2, 1, 2021, 1-16. magiran.com/p2297549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال