به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عدلی پور، حمید حسن پور، فریبرز زارع نهندی، ناصر علی اصغرزاد، عباس عبدالهی، (1400). اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری، نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 31(2)، 129-147. magiran.com/p2302809
Mohammad Adlipour, Hamid Hassan Pour , Fariborz Zaare Nahandi, Naser Aliasgharzad, Abbas Abdollahi, (2021). The Effects of Endophytic Fungus Piriformospora indica on Morphophysiological Traits of Pyrus Rootstock cv. Pyrodvarf under Salinity Stress Conditions, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 31(2), 129-147. magiran.com/p2302809
محمد عدلی پور، حمید حسن پور، فریبرز زارع نهندی، ناصر علی اصغرزاد، عباس عبدالهی، اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1400؛ 31(2): 129-147. magiran.com/p2302809
Mohammad Adlipour, Hamid Hassan Pour , Fariborz Zaare Nahandi, Naser Aliasgharzad, Abbas Abdollahi, The Effects of Endophytic Fungus Piriformospora indica on Morphophysiological Traits of Pyrus Rootstock cv. Pyrodvarf under Salinity Stress Conditions, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2021; 31(2): 129-147. magiran.com/p2302809
محمد عدلی پور، حمید حسن پور، فریبرز زارع نهندی، ناصر علی اصغرزاد، عباس عبدالهی، "اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری"، نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار 31، شماره 2 (1400): 129-147. magiran.com/p2302809
Mohammad Adlipour, Hamid Hassan Pour , Fariborz Zaare Nahandi, Naser Aliasgharzad, Abbas Abdollahi, "The Effects of Endophytic Fungus Piriformospora indica on Morphophysiological Traits of Pyrus Rootstock cv. Pyrodvarf under Salinity Stress Conditions", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 31, no.2 (2021): 129-147. magiran.com/p2302809
محمد عدلی پور، حمید حسن پور، فریبرز زارع نهندی، ناصر علی اصغرزاد، عباس عبدالهی، (1400). 'اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری'، نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 31(2)، صص.129-147. magiran.com/p2302809
Mohammad Adlipour, Hamid Hassan Pour , Fariborz Zaare Nahandi, Naser Aliasgharzad, Abbas Abdollahi, (2021). 'The Effects of Endophytic Fungus Piriformospora indica on Morphophysiological Traits of Pyrus Rootstock cv. Pyrodvarf under Salinity Stress Conditions', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 31(2), pp.129-147. magiran.com/p2302809
محمد عدلی پور؛ حمید حسن پور؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ عباس عبدالهی. "اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری". نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 31 ،2 ، 1400، 129-147. magiran.com/p2302809
Mohammad Adlipour; Hamid Hassan Pour ; Fariborz Zaare Nahandi; Naser Aliasgharzad; Abbas Abdollahi. "The Effects of Endophytic Fungus Piriformospora indica on Morphophysiological Traits of Pyrus Rootstock cv. Pyrodvarf under Salinity Stress Conditions", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 31, 2, 2021, 129-147. magiran.com/p2302809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال