به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید عباس دخت، علیرضا شفقی، منوچهر قلی پور، (1400). اثر منابع زیستی و شیمیایی کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت و شنبلیله در کشت مخلوط سری افزایشی، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52(1)، 61-73. magiran.com/p2309910
Hamid Abbasdokht , Alireza Shafaghi, Manouchehr Gholipoor, (2021). Effect of biological and chemical source of nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative characteristics of maize and fenugreek forage in additive intercropping series, Iranian Journal of Field Crop Science, 52(1), 61-73. magiran.com/p2309910
حمید عباس دخت، علیرضا شفقی، منوچهر قلی پور، اثر منابع زیستی و شیمیایی کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت و شنبلیله در کشت مخلوط سری افزایشی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1400؛ 52(1): 61-73. magiran.com/p2309910
Hamid Abbasdokht , Alireza Shafaghi, Manouchehr Gholipoor, Effect of biological and chemical source of nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative characteristics of maize and fenugreek forage in additive intercropping series, Iranian Journal of Field Crop Science, 2021; 52(1): 61-73. magiran.com/p2309910
حمید عباس دخت، علیرضا شفقی، منوچهر قلی پور، "اثر منابع زیستی و شیمیایی کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت و شنبلیله در کشت مخلوط سری افزایشی"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 52، شماره 1 (1400): 61-73. magiran.com/p2309910
Hamid Abbasdokht , Alireza Shafaghi, Manouchehr Gholipoor, "Effect of biological and chemical source of nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative characteristics of maize and fenugreek forage in additive intercropping series", Iranian Journal of Field Crop Science 52, no.1 (2021): 61-73. magiran.com/p2309910
حمید عباس دخت، علیرضا شفقی، منوچهر قلی پور، (1400). 'اثر منابع زیستی و شیمیایی کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت و شنبلیله در کشت مخلوط سری افزایشی'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52(1)، صص.61-73. magiran.com/p2309910
Hamid Abbasdokht , Alireza Shafaghi, Manouchehr Gholipoor, (2021). 'Effect of biological and chemical source of nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative characteristics of maize and fenugreek forage in additive intercropping series', Iranian Journal of Field Crop Science, 52(1), pp.61-73. magiran.com/p2309910
حمید عباس دخت؛ علیرضا شفقی؛ منوچهر قلی پور. "اثر منابع زیستی و شیمیایی کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت و شنبلیله در کشت مخلوط سری افزایشی". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52 ،1 ، 1400، 61-73. magiran.com/p2309910
Hamid Abbasdokht ; Alireza Shafaghi; Manouchehr Gholipoor. "Effect of biological and chemical source of nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative characteristics of maize and fenugreek forage in additive intercropping series", Iranian Journal of Field Crop Science, 52, 1, 2021, 61-73. magiran.com/p2309910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال