به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین شاهسوند حسنی، زهرا رودباری، قاسم محمدی نژاد، محسن اسماعیل زاده مقدم، (1400). مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52(1)، 75-86. magiran.com/p2309911
Hossein Shahsavand Hassani , Zahra Roudbari, Ghasem Mohammadi Nejad, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, (2021). Study the morphophysiological responses of promising Iranian new and natural trans chromsomal secondary tritipyrum cereal lines to Salinity conditions in Iran, Iranian Journal of Field Crop Science, 52(1), 75-86. magiran.com/p2309911
حسین شاهسوند حسنی، زهرا رودباری، قاسم محمدی نژاد، محسن اسماعیل زاده مقدم، مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1400؛ 52(1): 75-86. magiran.com/p2309911
Hossein Shahsavand Hassani , Zahra Roudbari, Ghasem Mohammadi Nejad, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, Study the morphophysiological responses of promising Iranian new and natural trans chromsomal secondary tritipyrum cereal lines to Salinity conditions in Iran, Iranian Journal of Field Crop Science, 2021; 52(1): 75-86. magiran.com/p2309911
حسین شاهسوند حسنی، زهرا رودباری، قاسم محمدی نژاد، محسن اسماعیل زاده مقدم، "مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 52، شماره 1 (1400): 75-86. magiran.com/p2309911
Hossein Shahsavand Hassani , Zahra Roudbari, Ghasem Mohammadi Nejad, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, "Study the morphophysiological responses of promising Iranian new and natural trans chromsomal secondary tritipyrum cereal lines to Salinity conditions in Iran", Iranian Journal of Field Crop Science 52, no.1 (2021): 75-86. magiran.com/p2309911
حسین شاهسوند حسنی، زهرا رودباری، قاسم محمدی نژاد، محسن اسماعیل زاده مقدم، (1400). 'مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52(1)، صص.75-86. magiran.com/p2309911
Hossein Shahsavand Hassani , Zahra Roudbari, Ghasem Mohammadi Nejad, Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam, (2021). 'Study the morphophysiological responses of promising Iranian new and natural trans chromsomal secondary tritipyrum cereal lines to Salinity conditions in Iran', Iranian Journal of Field Crop Science, 52(1), pp.75-86. magiran.com/p2309911
حسین شاهسوند حسنی؛ زهرا رودباری؛ قاسم محمدی نژاد؛ محسن اسماعیل زاده مقدم. "مطالعه پاسخ های مرفوفیزیولوژیکی لاین های امیدبخش غله جدید و تراریخت کروموزومی تریتی پایرم ثانویه ایرانی به شوری در ایران". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52 ،1 ، 1400، 75-86. magiran.com/p2309911
Hossein Shahsavand Hassani ; Zahra Roudbari; Ghasem Mohammadi Nejad; Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam. "Study the morphophysiological responses of promising Iranian new and natural trans chromsomal secondary tritipyrum cereal lines to Salinity conditions in Iran", Iranian Journal of Field Crop Science, 52, 1, 2021, 75-86. magiran.com/p2309911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال