به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله فرایدی، حسین عبدی، فرهاد آهکپز، همایون کانونی، علی اکبر محمودی، (1400). تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود با استفاده از مدل های AMMI و بای پلات GGE، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52(1)، 155-166. magiran.com/p2309920
Yadollah Farayedi, Hossein Abdi , Farhad Ahakpaz, Homayoun Kanouni, AliAkbar Mahmoodi, (2021). Genotype by environment interaction analysis for grain yield of Chickpea genotypes using AMMI and GGE biplot models, Iranian Journal of Field Crop Science, 52(1), 155-166. magiran.com/p2309920
یدالله فرایدی، حسین عبدی، فرهاد آهکپز، همایون کانونی، علی اکبر محمودی، تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود با استفاده از مدل های AMMI و بای پلات GGE. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1400؛ 52(1): 155-166. magiran.com/p2309920
Yadollah Farayedi, Hossein Abdi , Farhad Ahakpaz, Homayoun Kanouni, AliAkbar Mahmoodi, Genotype by environment interaction analysis for grain yield of Chickpea genotypes using AMMI and GGE biplot models, Iranian Journal of Field Crop Science, 2021; 52(1): 155-166. magiran.com/p2309920
یدالله فرایدی، حسین عبدی، فرهاد آهکپز، همایون کانونی، علی اکبر محمودی، "تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود با استفاده از مدل های AMMI و بای پلات GGE"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 52، شماره 1 (1400): 155-166. magiran.com/p2309920
Yadollah Farayedi, Hossein Abdi , Farhad Ahakpaz, Homayoun Kanouni, AliAkbar Mahmoodi, "Genotype by environment interaction analysis for grain yield of Chickpea genotypes using AMMI and GGE biplot models", Iranian Journal of Field Crop Science 52, no.1 (2021): 155-166. magiran.com/p2309920
یدالله فرایدی، حسین عبدی، فرهاد آهکپز، همایون کانونی، علی اکبر محمودی، (1400). 'تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود با استفاده از مدل های AMMI و بای پلات GGE'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52(1)، صص.155-166. magiran.com/p2309920
Yadollah Farayedi, Hossein Abdi , Farhad Ahakpaz, Homayoun Kanouni, AliAkbar Mahmoodi, (2021). 'Genotype by environment interaction analysis for grain yield of Chickpea genotypes using AMMI and GGE biplot models', Iranian Journal of Field Crop Science, 52(1), pp.155-166. magiran.com/p2309920
یدالله فرایدی؛ حسین عبدی؛ فرهاد آهکپز؛ همایون کانونی؛ علی اکبر محمودی. "تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود با استفاده از مدل های AMMI و بای پلات GGE". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 52 ،1 ، 1400، 155-166. magiran.com/p2309920
Yadollah Farayedi; Hossein Abdi ; Farhad Ahakpaz; Homayoun Kanouni; AliAkbar Mahmoodi. "Genotype by environment interaction analysis for grain yield of Chickpea genotypes using AMMI and GGE biplot models", Iranian Journal of Field Crop Science, 52, 1, 2021, 155-166. magiran.com/p2309920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال