به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی نظری منظم، فرامرز میرزایی، طاهر محمودزاده، (1400). تحلیل الاخطاء اللغویه والکتابیه لدی متعلمی اللغه العربیه بالجامعات الإیرانیه رسائل خاصه بفرع تعلیم اللغه العربیه بجامعه تربیت مدرس نموذجا، نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 13(2)، 75-94. magiran.com/p2311645
Hadi Nazari Monazam , Faramarz Mirzaei, Taher Mahmoodzadeh, (2021). Analysis of Linguistic and Written Errors of Arabic Language Learners in Iranian Universities (A Case Study of MA Theses Submitted to Tarbiat Modares University in Field of Arabic language Teaching), Research in Arabic Language and Literature, 13(2), 75-94. magiran.com/p2311645
هادی نظری منظم، فرامرز میرزایی، طاهر محمودزاده، تحلیل الاخطاء اللغویه والکتابیه لدی متعلمی اللغه العربیه بالجامعات الإیرانیه رسائل خاصه بفرع تعلیم اللغه العربیه بجامعه تربیت مدرس نموذجا. نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 1400؛ 13(2): 75-94. magiran.com/p2311645
Hadi Nazari Monazam , Faramarz Mirzaei, Taher Mahmoodzadeh, Analysis of Linguistic and Written Errors of Arabic Language Learners in Iranian Universities (A Case Study of MA Theses Submitted to Tarbiat Modares University in Field of Arabic language Teaching), Research in Arabic Language and Literature, 2021; 13(2): 75-94. magiran.com/p2311645
هادی نظری منظم، فرامرز میرزایی، طاهر محمودزاده، "تحلیل الاخطاء اللغویه والکتابیه لدی متعلمی اللغه العربیه بالجامعات الإیرانیه رسائل خاصه بفرع تعلیم اللغه العربیه بجامعه تربیت مدرس نموذجا"، نشریه بحوث فی اللغه العربیه 13، شماره 2 (1400): 75-94. magiran.com/p2311645
Hadi Nazari Monazam , Faramarz Mirzaei, Taher Mahmoodzadeh, "Analysis of Linguistic and Written Errors of Arabic Language Learners in Iranian Universities (A Case Study of MA Theses Submitted to Tarbiat Modares University in Field of Arabic language Teaching)", Research in Arabic Language and Literature 13, no.2 (2021): 75-94. magiran.com/p2311645
هادی نظری منظم، فرامرز میرزایی، طاهر محمودزاده، (1400). 'تحلیل الاخطاء اللغویه والکتابیه لدی متعلمی اللغه العربیه بالجامعات الإیرانیه رسائل خاصه بفرع تعلیم اللغه العربیه بجامعه تربیت مدرس نموذجا'، نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 13(2)، صص.75-94. magiran.com/p2311645
Hadi Nazari Monazam , Faramarz Mirzaei, Taher Mahmoodzadeh, (2021). 'Analysis of Linguistic and Written Errors of Arabic Language Learners in Iranian Universities (A Case Study of MA Theses Submitted to Tarbiat Modares University in Field of Arabic language Teaching)', Research in Arabic Language and Literature, 13(2), pp.75-94. magiran.com/p2311645
هادی نظری منظم؛ فرامرز میرزایی؛ طاهر محمودزاده. "تحلیل الاخطاء اللغویه والکتابیه لدی متعلمی اللغه العربیه بالجامعات الإیرانیه رسائل خاصه بفرع تعلیم اللغه العربیه بجامعه تربیت مدرس نموذجا". نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 13 ،2 ، 1400، 75-94. magiran.com/p2311645
Hadi Nazari Monazam ; Faramarz Mirzaei; Taher Mahmoodzadeh. "Analysis of Linguistic and Written Errors of Arabic Language Learners in Iranian Universities (A Case Study of MA Theses Submitted to Tarbiat Modares University in Field of Arabic language Teaching)", Research in Arabic Language and Literature, 13, 2, 2021, 75-94. magiran.com/p2311645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال