به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا امینی، قاسم مطلبی، سمانه دباغچی، (1399). بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخی قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت)، پژوهش نامه تاریخ، 15(59)، 2-22. magiran.com/p2318592
Fariba Amini, Ghasem Motalebi , Samaneh Dabaghchi, (2020). Recognition of contemporary Iranian architecture based on the aesthetic dimensions of Qajar historical buildings (Case study: Decorations of late Qajar royal palaces in the capital), Scientific Journal of History Research, 15(59), 2-22. magiran.com/p2318592
فریبا امینی، قاسم مطلبی، سمانه دباغچی، بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخی قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت). پژوهش نامه تاریخ، 1399؛ 15(59): 2-22. magiran.com/p2318592
Fariba Amini, Ghasem Motalebi , Samaneh Dabaghchi, Recognition of contemporary Iranian architecture based on the aesthetic dimensions of Qajar historical buildings (Case study: Decorations of late Qajar royal palaces in the capital), Scientific Journal of History Research, 2020; 15(59): 2-22. magiran.com/p2318592
فریبا امینی، قاسم مطلبی، سمانه دباغچی، "بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخی قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت)"، پژوهش نامه تاریخ 15، شماره 59 (1399): 2-22. magiran.com/p2318592
Fariba Amini, Ghasem Motalebi , Samaneh Dabaghchi, "Recognition of contemporary Iranian architecture based on the aesthetic dimensions of Qajar historical buildings (Case study: Decorations of late Qajar royal palaces in the capital)", Scientific Journal of History Research 15, no.59 (2020): 2-22. magiran.com/p2318592
فریبا امینی، قاسم مطلبی، سمانه دباغچی، (1399). 'بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخی قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت)'، پژوهش نامه تاریخ، 15(59)، صص.2-22. magiran.com/p2318592
Fariba Amini, Ghasem Motalebi , Samaneh Dabaghchi, (2020). 'Recognition of contemporary Iranian architecture based on the aesthetic dimensions of Qajar historical buildings (Case study: Decorations of late Qajar royal palaces in the capital)', Scientific Journal of History Research, 15(59), pp.2-22. magiran.com/p2318592
فریبا امینی؛ قاسم مطلبی؛ سمانه دباغچی. "بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخی قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت)". پژوهش نامه تاریخ، 15 ،59 ، 1399، 2-22. magiran.com/p2318592
Fariba Amini; Ghasem Motalebi ; Samaneh Dabaghchi. "Recognition of contemporary Iranian architecture based on the aesthetic dimensions of Qajar historical buildings (Case study: Decorations of late Qajar royal palaces in the capital)", Scientific Journal of History Research, 15, 59, 2020, 2-22. magiran.com/p2318592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال