به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، سید جواد مولی، مهشید ملکوتیان، (1400). اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico، فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی، 11(43)، 63-72. magiran.com/p2318636
Akram Gholipour, Shiva Irani, Seyed Javad Mowla, Mahshid Malakootian, (2021). The importance of ErbB signaling pathway in identifying biomarkers influencing the development of coronary artery disease: an in-silico study, New Cellular & Molecular Biotechnology Journal, 11(43), 63-72. magiran.com/p2318636
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، سید جواد مولی، مهشید ملکوتیان، اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico. فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی، 1400؛ 11(43): 63-72. magiran.com/p2318636
Akram Gholipour, Shiva Irani, Seyed Javad Mowla, Mahshid Malakootian, The importance of ErbB signaling pathway in identifying biomarkers influencing the development of coronary artery disease: an in-silico study, New Cellular & Molecular Biotechnology Journal, 2021; 11(43): 63-72. magiran.com/p2318636
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، سید جواد مولی، مهشید ملکوتیان، "اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico"، فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 11، شماره 43 (1400): 63-72. magiran.com/p2318636
Akram Gholipour, Shiva Irani, Seyed Javad Mowla, Mahshid Malakootian, "The importance of ErbB signaling pathway in identifying biomarkers influencing the development of coronary artery disease: an in-silico study", New Cellular & Molecular Biotechnology Journal 11, no.43 (2021): 63-72. magiran.com/p2318636
اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، سید جواد مولی، مهشید ملکوتیان، (1400). 'اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico'، فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی، 11(43)، صص.63-72. magiran.com/p2318636
Akram Gholipour, Shiva Irani, Seyed Javad Mowla, Mahshid Malakootian, (2021). 'The importance of ErbB signaling pathway in identifying biomarkers influencing the development of coronary artery disease: an in-silico study', New Cellular & Molecular Biotechnology Journal, 11(43), pp.63-72. magiran.com/p2318636
اکرم قلی پور؛ فرشاد شاکریان؛ علی زاهدمهر؛ شیوا ایرانی؛ سید جواد مولی؛ مهشید ملکوتیان. "اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico". فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی، 11 ،43 ، 1400، 63-72. magiran.com/p2318636
Akram Gholipour; Shiva Irani; Seyed Javad Mowla; Mahshid Malakootian. "The importance of ErbB signaling pathway in identifying biomarkers influencing the development of coronary artery disease: an in-silico study", New Cellular & Molecular Biotechnology Journal, 11, 43, 2021, 63-72. magiran.com/p2318636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال