به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنت الهدی زارعی فسخودی، احمد کربلایی محمد میگونی، حسین رضابخش، لیلا قلیچی، (1400). مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیص اختلالات هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجان بزرگسالان دارای لکنت زبان، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 12(2)، 185-209. magiran.com/p2323418
Bentolhoda Zareie Faskhudi, Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni , Hossein Rezabakhsh, Leila Ghelichi, (2021). Comparison of the Effect of Unified Transdiagnostic Treatment from Emotional Disorders and Emotion Efficacy Therapy on Emotion Regulation among Adults with Stuttering, Journal of Applied Psycology Research, 12(2), 185-209. magiran.com/p2323418
بنت الهدی زارعی فسخودی، احمد کربلایی محمد میگونی، حسین رضابخش، لیلا قلیچی، مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیص اختلالات هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجان بزرگسالان دارای لکنت زبان. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1400؛ 12(2): 185-209. magiran.com/p2323418
Bentolhoda Zareie Faskhudi, Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni , Hossein Rezabakhsh, Leila Ghelichi, Comparison of the Effect of Unified Transdiagnostic Treatment from Emotional Disorders and Emotion Efficacy Therapy on Emotion Regulation among Adults with Stuttering, Journal of Applied Psycology Research, 2021; 12(2): 185-209. magiran.com/p2323418
بنت الهدی زارعی فسخودی، احمد کربلایی محمد میگونی، حسین رضابخش، لیلا قلیچی، "مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیص اختلالات هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجان بزرگسالان دارای لکنت زبان"، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 12، شماره 2 (1400): 185-209. magiran.com/p2323418
Bentolhoda Zareie Faskhudi, Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni , Hossein Rezabakhsh, Leila Ghelichi, "Comparison of the Effect of Unified Transdiagnostic Treatment from Emotional Disorders and Emotion Efficacy Therapy on Emotion Regulation among Adults with Stuttering", Journal of Applied Psycology Research 12, no.2 (2021): 185-209. magiran.com/p2323418
بنت الهدی زارعی فسخودی، احمد کربلایی محمد میگونی، حسین رضابخش، لیلا قلیچی، (1400). 'مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیص اختلالات هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجان بزرگسالان دارای لکنت زبان'، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 12(2)، صص.185-209. magiran.com/p2323418
Bentolhoda Zareie Faskhudi, Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni , Hossein Rezabakhsh, Leila Ghelichi, (2021). 'Comparison of the Effect of Unified Transdiagnostic Treatment from Emotional Disorders and Emotion Efficacy Therapy on Emotion Regulation among Adults with Stuttering', Journal of Applied Psycology Research, 12(2), pp.185-209. magiran.com/p2323418
بنت الهدی زارعی فسخودی؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ حسین رضابخش؛ لیلا قلیچی. "مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه فراتشخیص اختلالات هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر تنظیم هیجان بزرگسالان دارای لکنت زبان". مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 12 ،2 ، 1400، 185-209. magiran.com/p2323418
Bentolhoda Zareie Faskhudi; Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni ; Hossein Rezabakhsh; Leila Ghelichi. "Comparison of the Effect of Unified Transdiagnostic Treatment from Emotional Disorders and Emotion Efficacy Therapy on Emotion Regulation among Adults with Stuttering", Journal of Applied Psycology Research, 12, 2, 2021, 185-209. magiran.com/p2323418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال